אי הרשעה בפלילים מהי?

אי הרשעה בפלילים הינה חריג לכלל במשפט הפלילי לפיו משהוכחה אשמתו של אדם בפלילים יורשע הוא בדין. ביטול הרשעה שמורה למקרים מיוחדים, בהם אין יחס סביר בין הנזק שצפוי להגרם לאדם כתוצאה מההרשעה לבין חומרת העבירה ונסיבות ביצועה.

המשפט הפלילי מכיר בהתקיימותן של נסיבות חריגות המצדיקות וויתור על הרשעה פלילית והעדפת שיקולי שיקום. התנאים לביטול הרשעה נקבעו בחוק ובהלכה הפסוקה, כפי שיובא להלן:

 

ביטול הרשעה תנאים:

ביטול הרשעה והתנאים לה נקבעו בסעיף 192א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 המורה כדלקמן:

"הרשיע בית המשפט את הנאשם, ולפני מתן גזר הדין ראה שיש מקום לתת לגביו צו מבחן או צו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה או לצוות כי הנאשם ייתן התחייבות להימנע מעבירה, כאמור בסעיף 72(ב) לחוק העונשין, בלא הרשעה, רשאי הוא לבטל את ההרשעה ולצוות כאמור".

התנאים לביטול הרשעה או אי הרשעה בפלילים נקבעו בפסק הדין המנחה של בית המשפט העליון בערעור פלילי 2083/96 בעניינה של תמר כתב. שם נקבע כי הימנעות מהרשעה פלילית תיעשה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים:

הראשון: ההרשעה תגרום לפגיעה חמורה בשיקום הנאשם.

השני: סוג העבירה וחומרתה מאפשר בנסיבות לוותר על הרשעה פלילית מבלי לפגוע ביתר שיקולי הענישה.

אשר לתנאי הראשון, על בית המשפט להשתכנע כי ביטול הרשעה בנסיבות העניין אינה שקולה לאינטרס הציבורי שבהרשעה. בהקשר זה, על נאשם הטוען לאי הרשעה להצביע על נזק מוחשי וקונקרטי שעלול להיגרם לו כתוצאה מהרשעתו בדין. למשל, כאשר אדם עלול לאבד את מקום העבודה בשל הרשעה בפלילים, כגון מי שמורשה לעסוק במקצוע וקיבל רשיון בשל רישום פלילי נקי.

אשר לתנאי השני, על בית המשפט להשתכנע כי העבירה בגינה נותן הנאשם את הדין ונסיבות ביצועה, אינם ברמת חומרה כזו אשר אינה מאפשרת הימנעות מהרשעה. למשל, מי שהורשע בעבירת המתה, על פניו בשל חומרת העבירה לא ניתן יהיה להימנע מהרשעה.

 

שיקולי בית המשפט:

בפסק הדין עניין כתב לעיל, מנה כב' השופט לוין מספר של מבחני עזר אשר יש לשקול בעת בחינת הבקשה לביטול הרשעת הנאשם, כגון:

האם מדובר בהרשעה ראשונה של הנאשם ; חומרת העבירה בהם מואשם הנאשם ונסיבות ביצועה ; מעמד ותפקיד הנאשם והקשר שבין העבירה לאלה ; עוצמת הפגיעה של העבירה באחרים ; מידת הסבירות שהנאשם עלול לעבור עבירות נוספות ; האם ביצוע העבירה ע"י הנאשם מעיד על דפוס התנהגות מסוים או המדובר בהתנהגות מקרית ; מה יחסו של הנאשם לעצם ביצוע העבירה על ידו, האם הוא נוטל אחריות ומביע חרטה על מעשיו ; האם ההרשעה עלולה לפגוע בדימוי העצמי של הנאשם ; כיצד ההרשעה תשפיע על תחומי הפעילות והתעסוקה של הנאשם ;

קמרי ושות' משרד עורכי דין עוסקים בתחום המשפט הפלילי, עו"ד פלילי קמרי בעל נסיון רב בייצוג בתיקים פליליים אשר הסתיימו בביטול ההרשעה של הנאשם.

* אין באמור לעיל להוות יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי.

דילוג לתוכן