מינוי מנהל עיזבון

להאזנה:

 

מנהל עיזבון הוא אדם שבסמכותם של בית המשפט או רשם הירושה למנות לניהול נכסיו של אדם שנפטר. מינוי זה מתרחש בעקבות הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון. מתפקידו לטפל בנכסי העיזבון, להגן עליהם ולהבטיח את ניהולם התקין. במאמר זה נסביר מתי מינוי מנהל עזבון מתבצע, לאיזו מטרה הדבר נעשה, מהן חובותיו, מה ההבדלים בין מנהל עזבונות קבוע וזמני ובאילו נסיבות אפשר לערער על מינוי זה.

 

מהן חובותיו של מנהל העזבון?

האחריות המרכזית של מנהל העיזבון היא לאתר, לרכז ולנהל את נכסי העזבון של המנוח, עד למועד בו יחולקו בין היורשים. עם זאת, אחד הקשיים המרכזיים בהקשר למינוי מנהל עיזבון נובע מהצורך  בקביעת הנסיבות המצדיקות זאת. התשובה לשאלה האם ישנה הצדקה למינוי מנהל עזבון טמונה בהבחנה בין שני סוגי מנהלי עיזבונות שניתן למנות:

  1. מנהל עיזבון זמני – הממונה מכוחו של סעיף 78 לחוק הירושה, לפני מתן צו קיום צוואה או צו ירושה, כאשר זהות היורשים אינה ידועה עדיין.
  2. מנהל עיזבון קבוע- הממונה מכוחן על הוראות סעיף 82 לחוק הירושה, לאחר זיהוי היורשים ומתן צו קיום צוואה או צו ירושה.

 

מלבד הבדלי העיתוי בין שני סוגי מנהלי העזבון שעשויים להתמנות, קיימות הבחנות משמעותיות נוספות ביניהם, המתבטאות בין היתר ברמת הסמכות שבידיהם לגבי ניהול נכסי המנוח ומשך כהונתם כמנהלי עזבון.

מינוי מנהל עזבון
מינוי מנהל עזבון

 

מה מבדיל בין מינוי מנהל עזבון קבוע לבין מנהל עזבון זמני?

כהונתו של מנהל העזבון הזמני נקבעת מבעוד מועד ובאה אל סיומה אחרי שניתן צו ירושה או צו קיום לצוואה. מנגד, מנהל עיזבון קבוע מכהן עד לחלוקת נכסי העיזבון בין היורשים.

זאת ועוד, המטרות של מינוי מנהל עיזבון זמני שונות מאלו של מנהל עיזבון קבוע. תפקידו של מנהל העיזבון הזמני הוא לאסוף ולשמר את נכסי העיזבון עד לחלוקתם ליורשים, בעוד שמנהל העיזבון הקבוע שואף לממש את נכסי העיזבון ולהבטיח את חלוקתם בין היורשים על פי הנחיות בית המשפט, לרוב באמצעות הליך המכונה "פירוק שיתוף" בין היורשים.

 

באילו נסיבות בדרך כלל מנהלי עיזבון מתמנים?

כאמור לעיל, האחריות המוטלת על מנהל עזבון היא לפקח על נכסיו של אדם שנפטר ולהבטיח את ההגנה והניהול התקין שלהם. אולם בדרך כלל, בית משפט לא ימנה מנהל עיזבון אלא אם כן יימצא צורך בכך. צורך זה עשוי להתעורר כאשר היורשים אינם מצליחים להגיע להסכמה בדבר חלוקת העיזבון, במיוחד במקרים הכרוכים בזכויות משפטיות נרחבות או סבוכות, כגון פירוק מניות בחברה.

לחילופין, ייתכנו מקרים בהם שווי העיזבון אינו מצדיק מינוי מנהל עיזבון. זה יכול לנבוע מכך ששכר הטרחה של המנהל מפחית משמעותית את ערך העיזבון הכולל, וכתוצאה מכך ניכר כי תישאר ירושה מופחתת ליורשים. כתוצאה מכך, מנהל עיזבון מתמנה בדרך כלל רק כאשר העיזבון מורכב ממספר נכסים הדורשים ניהול שוטף כדי לשמור על ערכם.

להתייעצות עם עורך דין ירושות וצוואות במרכז בנושא מינוי מנהל עזבון – פנו כעת אל משרד עו"ד לענייני ירושה גיא קמרי.

 

איך מתאפשרת חלוקת העזבון בעזרת מנהל עזבון כשיש חילוקי דעות בין היורשים?

מנהל העיזבון ישאף להגיע להסכמה הדדית בין היורשים לחלוקת נכסי העיזבון, במידת האפשר. במקרה בו היורשים אינם מסכימים לשיטה המוצעת, יכול מנהל העיזבון הקבוע להציע תוכנית חלוקה לבית המשפט.

 

התנאים למינוי מנהל עיזבון

לשם מינוי מנהל עזבון, נדרשת קבלת הסכמה מהמועמד לתפקיד זה, אשר יתמנה רק אם הסכים מלכתחילה ליטול על עצמו את האחריות לניהול העזבון.

במידה והנפטר לא פטר במסגרת צוואתו את מנהל העיזבון שביקש למנות מהפקדת ערובה למילוי תפקידו, יקבע רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה את סכום הערבות שעל מנהל העיזבון להפקיד לקופת בית המשפט במסגרת מינויו. ערבות זו משמשת כבטוחה לכיסוי כל נזק אפשרי הנובע מניהול העיזבון.

 

מי יכול להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון?

כל בעל עניין פיננסי בעיזבון, כגון יורשים, יורשים פוטנציאליים, חייבים ונושים של המנוח, רשאים להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון.

 

על תהליך הגשת הבקשה למינוי מנהל עיזבון

לצורך הגשת בקשה למינוי מנהל עיזבון ספציפי יש לפנות לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה ולמסור את זהות מנהל העיזבון המבוקש, נימוקים התומכים במינוי ופירוט כישוריו של מנהל העיזבון הפוטנציאלי. לבקשה יש לצרף תצהיר מטעם המבקש המבקש את מינוי מנהל העזבון.

 

מי יכול להתמנות כמנהל עזבון מטעם המוריש ומי לא?

מותר למוריש למנות כמנהל עיזבון את עורך הדין שסייע בעריכת הצוואה, כמו גם עד לקיום הצוואה, כל עוד אין להם זכויות בעיזבון, כדי למנוע ניגודי עניינים. בנוסף, יורש זכאי גם לשמש כמנהל עיזבון.

עם זאת, בעוד שמינוי כזה עשוי להעיד על רמת אמון גבוהה של המוריש ביכולתו של היורש למלא את רצונותיו, הוא עלול להוביל לאתגרים משפטיים במימוש הצוואה, שכן העובדה כי היורש מונה כמנהל העיזבון עשויה להתפרש כעדות להשפעה בלתי הוגנת או להטיה לטובת צד שהיה מעורב בעריכת הצוואה.

 

מתי מינוי מנהל עזבון איננו נחוץ?

אם היורשים מסוגלים לשתף פעולה ביעילות בניהול העיזבון, ייתכן שלא יהיה צורך במנהל עיזבון. לפיכך, יש למנות מנהל עיזבון רק כאשר היורשים אינם מסוגלים לשתף פעולה זה עם זה בניהול העיזבון.

 

באילו עילות ניתן להגיש ערעור על מינוי מנהל עיזבון?

התנגדות למינוי מנהל עיזבון יכולה להתבסס על שתי טענות עיקריות: הטיעון הראשון מטיל ספק בנחיצות מינוי מנהל עיזבון מלכתחילה. כאמור, בית המשפט נמנע בדרך כלל ממינוי מנהל עיזבון אלא אם כן הדבר נחוץ באמת, גם אם המוריש ציין במפורש מישהו לתפקיד בצוואתו. אמת המידה של בית המשפט למינוי מנהל עיזבון מבוססת על הצורך בפועל בתפקיד כזה, ואם יקבע בית המשפט שאין צורך, לא ימונה מנהל עיזבון.

מנגד, הטיעון השני מערער על התאמתו של המנהל המוצע. בהקשר זה ניתן לטעון כי מערכת היחסים בין היורשים למנהל העיזבון נפגעת בשל חוסר אמון או ניגוד עניינים, כגון מצב שבו מנהל העיזבון מעדיף את אחד הנהנים בצוואה.

עם זאת, הגשת בקשה להדחת מנהל עיזבון היא מורכבת מבחינה משפטית. בית המשפט מעדיף לבחון חלופות המגבילות או מפקחות על פעולות המנהל במקום לבטל לחלוטין את מינויו, גם אם הטענות בבקשה מבוססות, לכאורה.

 

לסיכום

בסקירה זו, הבחנו כי מינוי מנהל עיזבון – מטרתו להגשים את רצונותיו של המנוח ולא את רצונותיהם של הנהנים מהירושה. כלומר, בכל מחלוקת בין היורשים, מחויב מנהל העיזבון למלא אחר ההנחיות המפורשות המפורטות בצוואת המנוח, ולא רצונות המוטבים. לכן, כאשר עוסקים בענייני ניהול עיזבון, מומלץ לפנות אל עורך דין צוואות וירושות מנוסה שידאג לשמירה על האינטרסים שלכם.

עו"ד גיא קמרי הינו מייסדו של משרד עו"ד גיא קמרי המתמחה בענייני צוואות וירושה, ומציע הכוונה ושירותי עורך דין לענייני עיזבון מזה שנים רבות. אם אתם זקוקים לסיוע בניהול עיזבון או צריכים לטפל בחששות בנוגע למינוי מנהל עזבון, אל תהססו לפנות אל עורך דין גיא קמרי ולקבוע פגישת ייעוץ בהקדם ולקבל את התמיכה המשפטית הדרושה להתמודדות חלקה והוגנת עם חלוקת הירושה.

אם היורשים יכולים לשתף פעולה ביעילות בניהול העיזבון, ייתכן שלא יידרש מינוי מנהל העיזבון. לפיכך, יש למנות מנהל עיזבון רק כאשר היורשים אינם מסוגלים לשתף פעולה בנושא.

ניתן להעלות שתי טענות עיקריות כדי לערער על מינוי מנהל עיזבון: ראשית, ניתן להטיל ספק בנחיצות למינוי מנהל עיזבון בכלל, שכן בתי המשפט נותנים עדיפות לצורך בפועל. שנית, ניתן לערער על התאמתו של המנהל המוצע בהתבסס על חוסר אמון או ניגוד עניינים עם המוטבים.

ניתן לפטר מנהל עיזבון בשל הפרת חובת הנאמנות, התעלמות מרצונו של המנוח או ניגודי עניינים. בנוסף, אם קיים חוסר אמון מהותי בין המנהל לבין בעלי העניין בעזבון, מה שהופך את שיתוף הפעולה לבלתי אפשרי, בית המשפט עשוי לשקול את הפסקת מינויו.

להכוונה משפטית בניהול עיזבון ומינוי מנהל עזבון, כדאי להתייעץ עם משרד עורכי דין בעל מוניטין המתמחה בענייני צוואות וירושה. עו"ד גיא קמרי מציע תמיכה וייצוג משפטי מקצועי בנושאים אלו וישמח לתאם עבורכם שיחת ייעוץ שבה יידונו אסטרטגיות ולהבטחת זכויותיכם והאינטרסים שלכם לאורך כל התהליך.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן