התנגדות לצוואה

להאזנה:

 

התנגדות לצוואה הינה תביעה המוגשת לשם מניעת מתן תוקף לצוואה בהתאם לבקשה לצו קיום צוואה שהוגשה על ידי מי מהזוכים על פי הצוואה. צוואה הינה הבעת רצון אחרונה של אדם באשר לשאלה כיצד יתחלק רכושו ומי יהיו הזוכים בירושה, באמצעות צוואה אדם יכול לצוות את רכושו ולהוריש למי שאינו יורשו על פי דין. על כן במידה וההתנגדות לבקשה לצו קיום צוואה מתקבלת הצוואה נפסלת, יינתן צו ירושה והירושה תתחלק באופן שווה בין יורשיו על פי דין של המצווה.

הצורך בהגשת התנגדות לצו קיום צוואה עולה במקרים בהם קיים חשש כי הצוואה מזויפת או אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. המקרים המעוררים חשד לגבי אמיתות הצוואה הינם רבים ומגוונים. למשל כאשר ציווה המנוח את רכושו ליורש מסוים תוך הדרת שאר היורשים ע"פ דין או כאשר ידוע כי מצבו הבריאותי במועד עריכת הצוואה היה כזה שלא מאפשר לו להבין את משמעות הפעולה. או כאשר עולה החשש כי מי מהיורשים השפיע שלא כדין על המנוח לערוך צוואה לטובתו, תוך ניצול מצוקתו השכלית והגופנית של המצווה ועוד.

באיזה שלב מומלץ להתייעץ עם עו"ד התנגדות לצוואה?

השלב בו כדאי לפנות לייעוץ משפטי מקדים, הוא השלב בו גיליתם על קיומה של צוואה אליה אתם מעוניינים להתנגד. השלב הראשוני בו התגלתה הצוואה הוא השלב בו כדאי להתחיל ולאסוף מידע וראיות בדבר נסיבות עריכת הצוואה, כדי לברר האם מדובר בצוואת אמת בהתאם לרצונו החופשי של המנוח. הגשת התנגדות לצוואה קצובה בזמן, וצריך לפתוח בהליך המשפטי תוך 14 יום ממועד הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה ופרסומה, לכן מומלץ כבר בשלב זה להתייעץ עם עו"ד התנגדות לצוואה. למשרדנו נסיון רב שנים בתחום הצוואות והירושות ובמיוחד בניהול הליכים משפטיים של התנגדות לצוואה בבית המשפט.

התנגדות לצוואה : כל השלבים לפסילת הצוואה
התנגדות לצוואה : כל השלבים לפסילת הצוואה

מי רשאי להגיש התנגדות לצו קיום צוואה?

סעיף 67 לחוק הירושה שכותרתו "הגשת התנגדויות" קובע כי כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לצוואה:

"הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו."

על פי חוק הירושה והפסיקה אלו רשאים להגיש התנגדות:

יורשים על פי דין או צוואה ; ילדים של המנוח ; בן זוג של המנוח ; נושים של המנוח ; וכל מי שזוכה בזכות מהעיזבון עקב ביטול צוואה, למשל זוכה על פי צוואה לאחר שבוטלה צוואה בה הזוכה היה אדם אחר.

בפסיקת בית המשפט נקבע כי "מעוניין בדבר" יכול שיהיה אדם שזוכה מן העיזבון באופן עקיף מכוחו של יורש או זוכה של העיזבון, ובלבד שהוא בעל זכות מידית במידה וההתנגדות תתקבל.

מהי התנגדות לצוואה ?

התנגדות לצוואה הינה מסמך משפטי בכתב, אשר מוגש לרשם לענייני ירושה ומטרתו למנוע מתן צו לקיום צוואה אותה מבקשים לקיים.  את כתב ההתנגדות מגישים לאחר שהוגשה הבקשה לקיום צוואה, וטרם מתן צו לקיום צוואה על ידי הרשם. עם הגשת ההתנגדות לרשם, הבקשה לצו קיום צוואה מוקפאת, וההליך מועבר לדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה, אשר יכריע האם לתת צו קיום צוואה או לפסול אותה. את ההתנגדות לצוואה מומלץ להגיש מיד עם הידיעה על הגשת בקשה למתן תוקף לצוואה, זאת מאחר ואם כבר ניתן צו לקיום צוואה הדבר יוסיף מגבלה נוספת על האפשרות לפסילת הצוואה. כמו כן כדאי לסכל כל אפשרות של הזוכה על פי הצוואה לפעול על פי הצוואה ולבצע שינוים בנכסי העיזבון, ולהגיש מיד עם כתב ההתנגדות לצוואה בקשה לצווי מניעה זמניים להקפאת המצב הקיים עד לבירור ההתנגדות.

מה נדרש לכלול בבקשת התנגדות לצו קיום צוואה :

כתב ההתנגדות הינו מסמך משפטי המנוסח על ידי עורך דין לצוואה אשר מכיל את הפרטים הבאים:

  • פרטים אישים של המתנגד/ים.
  • פרטים אישים של המנוח.
  • שמות ופרטים אישיים של כל הזוכים על פי הצוואה.
  • פירוט של עילות ההתנגדות  בצירוף מסמכים התומכים בטענות ההתנגדות.
  • יש לצרף תצהיר אשר נערך על ידי עורך דין לצוואה התומך בעובדות המפורטות בהתנגדות.
  • יש לצרף אישור על תשלום אגרה.

המועדים להגשת ההתנגדות:

כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה על ידי הזוכה, הדבר מלווה בפרסום דבר הגשת הבקשה והאפשרות להגיש התנגדויות, את ההתנגדות לצוואה יש להגיש לרשם הירושה תוך 14 יום ממועד הפרסום. מי שבכוונתו להתנגד לצוואה אך דרוש לו זמן נוסף, יכול להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה להארכת  מועד להגשת התנגדות לצו קיום צוואה בתוך מועד הפרסום, שכן במידה ולא יוגשו התנגדויות במועד או בקשת ארכה הרשם יתן צו לקיום צוואה. ככל וכבר ניתן צו לקיום צוואה אין אפשרות להגיש בקשה למתן ארכה, אלא יש להגיש תביעה לביטול צו קיום הצוואה שניתן ולנמק מדוע לא הוגשה התנגדות בזמן ומהי הסיבה בשלה מבקשים את ביטול הצו.

 

התנגדות לצוואה
התנגדות לצוואה

עילות התנגדות לצו קיום צוואה

עילות ההתנגדות לצו קיום צוואה נקבעו בחוק הירושה ופסקי הדין של בתי המשפט. יש להבחין בין סוגי העילות והאם מדובר בפגמים טכניים בצורת הצוואה שהינם ברי תיקון או בפגמים מהותיים ועילות אשר יש בהם לגרום לפסילת הצוואה.

פגמים בצוואה : טעות סופר, טעות בתאריך, פגם בהצהרת העדים, העדר חתימה של עד ועוד.

פגמים מהותיים בצוואה ועילות לפסילתה : העדר כשרות לצוות, זיוף חתימה בצוואה, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה ועוד.

העדר כשרות לצוות הינה טענה מהותית אשר יש בה לפסול את הצוואה, במידה והמצווה במועד עריכת הצוואה היה בעל מגבלה רפואית אשר מנעה ממנו להבין את משמעות פעולותיו יש בכך להביא לפסילת הצוואה. כדי להוכיח טענה של העדר כשרות לצוות מומלץ לצרף חוות דעת רפואית המאשרת את חוסר הכשרות לצוות.

השפעה בלתי הוגנת הינה אחת מעילות ההתנגדות הנפוצות, משמעות הטענה הינה כי הצוואה נחתמה ע"י המצווה תוך הפעלת לחץ פסול או ניצול מצב ירוד של המצווה ע"י הנהנה. חשוב להדגיש כי לא כל השפעה יש בה להביא לפסילת צוואה אלא, השפעה שהתווסף לה מרכיב של אי הוגנות וניצול יחסי תלות בין המצווה לנהנה.

מעורבות בעריכת הצוואה הינה טענה הבוחנת את מידת המעורבות של הזוכה ע"פ הצוואה. בהקשר זה יש לבחון מי שכר את עורך הדין שערך את הצוואה, הקשר שבין עורך הדין לנהנה ע"פ הצוואה, האם הנהנה הוא שמסר לעורך הדין את הוראות הצוואה והאם הנהנה נכח במעמד החתימה על הצוואה ועוד.

זיוף חתימה בצוואה טענה הנוגעת לחתימת המצווה או העדים לצוואה. ישנם מספר דרכים לבחון האם החתימה זויפה, כמו קבלת חוות דעת גרפולוגית אשר תעריך את אותנטיות החתימה.

להרחבה על עילות התנגדות לצו קיום צוואה.

עילות התנגדות לצו קיום צוואה
עילות התנגדות לצו קיום צוואה

התנגדות לצוואה הלכת מרום:

פסק דין מרכזי של התנגדות לצוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת נידונה בהלכת מרום. בהלכת מרום נקבעו כללים בדבר הוכחת קיומה של השפעה בלתי הוגנת ונטל השכנוע המוטל על צד המבקש להוכיח את העילה, בית המשפט העליון קבע את הדברים הבאים:

אין די בחשד בלבד לקיומה של השפעה בלתי הוגנת. כאשר בפנינו צוואה שאינה לוקה בפגם צורני המתנגד לצוואה נדרש להוכיח כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת. על המתנגד לצוואה להביא ראיות כבדות משקל אשר יש בהן לבסס באופן סביר את קיומה של אותה השפעה על המצווה, שכן מדובר בטענה שמייחסת התנהגות פסולה לנהנה על פי הצוואה.

אין הכרח להביא ראיות ישירות, ולעיתים ניתן להסתפק גם בראיות נסיבתיות לגבי מצבו הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה, או למידת תלותו של המצווה בסביבה, קשריו עם הנהנים ומידת מעורבותו של הזוכה על פי הצוואה. ככל ותעלה מהראיות מסקנה ממשית אודות השפעה בלתי הוגנת נטל השכנוע יעבור למבקש קיום הצוואה.

קיומו של ייעוץ משפטי בלתי תלוי או העדרו יכול להשפיע על המסקנה הסופית. כאשר הנהנה על פי הצוואה הזמין את עורך הדין לערוך את הצוואה למצווה, כאשר עורך הדין ייצג את הנהנה בהליכים קודמים ואף בהליך ההתנגדות לצוואה, הדבר יכול לבסס קיומה של השפעה בלתי הוגנת.

כאשר מוכחת תלות מקיפה ויסודית של המצווה בזוכה על פי הצוואה, הדבר יכול להקים חזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת, אשר תעביר את נטל השכנוע למבקש קיום הצוואה. לצורך הוכחת תלות מקיפה שכזו פיתח בית המשפט העליון מבחני עזר להוכחת התלות, שהינם:

תלות ועצמאות: האם המועד עריכת הצוואה היה המצווה תלוי בסביבה, האם היה עצמאי בפעולותיו?

תלות וסיוע: במידה והתקיים המבחן הראשון, יש לבחון האם יש קשר בין התלות של המצווה לסיוע אשר ניתן לו על ידי הזוכה על פי הצוואה. האם הזוכה הוא זה שעזר למצווה להתגבר על קשייו ומגבלותיו?

קשרי המצווה עם אחרים: במסגרת מבחן זה נבדק הקשר שהיה למצווה עם אחרים, ככל שהקשר של המצווה עם העולם החיצון היה מנותק והתקיים בעיקר עם הנהנה, תגבר הנטייה לקבוע כי התקיימה החזקה בדבר השפעה פסולה.

נסיבות עריכת הצוואה ומעורבות הנהנה: במסגרת מבחן זה נבדק באופן כללי מעורבותו של הזוכה בעריכת הצוואה, גם אם אין בה לבסס עילה נפרדת של מעורבות, יכולה להצביע על השפעה בלתי הוגנת. הגיונה של הצוואה, האם הצוואה הגיונית ויש הסבר להוראותיה, למשל יורש שנושל מהצוואה בשל סכסוך עם המצווה עוד בחיים ועוד.

הטיפול בהתנגדות לאחר הגשתה לרשם הירושה

ההתנגדות שהוגשה עוברת לרשם לענייני ירושה או לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה. לאחר בחינת כתב ההתנגדות ניתנת החלטת הרשם לענייני ירושה, במידה והתנגדות לצו קיום הצוואה הינה על פי דין, מועברות הן הבקשה לצו קיום צוואה והן ההתנגדות לה להכרעת בית המשפט. בית המשפט יכול להחליט לקבל את ההתנגדות ולפסול את הצוואה כך שהירושה תתחלק בין היורשים על פי דין של המנוח.

תגובה או תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה

לאחר הגשת ההתנגדות, יכול רשם הירושה או בית המשפט אליו הועבר הדיון בהתנגדות להורות למבקש צו קיום הצוואה לתת תגובה או תשובה להתנגדות לצו קיום צוואה. התגובה להתנגדות צריכה להיעשות בזהירות יתרה ובמקצועיות לבל תפגע בסיכויי הבקשה להתקבל. טרם הגשת התגובה יש לקרוא את כתב ההתנגדות בקפידה ולבחון את הטענות אשר הועלו בו ואת הראיות והעדויות אליהן הפנה המתנגד. יש לזכור כי על התשובה להתנגדות להתייחס לעילות ההתנגדות לטענות כגון מעורבות הזוכה בעריכת הצוואה או השפעה בלתי הוגנת, ולצרף לתשובה ראיות וטיעונים משפטיים אשר יש בהם להפריך את גרסת המתנגד בהתנגדות. בהגשת התשובה מומלץ להסתייע בעורך דין שכן בעקבות התשובה יכול בית המשפט להפוך את נטל ההוכחה בהתנגדות לצוואה לשכמו של מבקש צו קיום הצוואה.

הליך התנגדות לצוואה בבית המשפט:

לאחר קבלת הבקשה לצו קיום צוואה וההתנגדות לצוואה אצל רשם הירושה, התיקים מועברים לבית המשפט לענייני משפחה לדיון. בבית המשפט יתנהל הליך התנגדות לצוואה באמצעות הבאת הראיות וחקירת העדים על הדוכן. כמו כן במסגרת הליך ההתנגדות ניתן לבקש צווים לגילוי מסמכים רפואיים, וכן לבקש למנות מומחה רפואי אשר יבחן את כשירותו של המנוח במועד עריכת הצוואה. לאחר שמיעת הראיות יחליט בית המשפט האם לקבל את ההתנגדות לצוואה או לדחות אותה. במקרה של קבלת ההתנגדות, העיזבון יחולק בין היורשים על פי דין בהתאם לצו ירושה.

להרחבה על התנגדות לצוואה בעל פה

להרחבה על התנגדות לצוואה נוטריונית

להרחבה על התנגדות לצוואה הדדית

להרחבה על התנגדות  לצוואה בעדים

עו"ד התנגדות לצו קיום צוואה

עורך דין התנגדות לצוואה מה תפקידו ?

בשלב הראשוני מגיעים להתייעצות עם עורך דין לשם בחינת הסיכויים להצלחת ההתנגדות, מומלץ להגיע עם הצוואה אליה מבקשים להתנגד וכן עם צוואות קודמות ככל וקיימות. עורך דין מנוסה ינסה לברר את נסיבות עריכת הצוואה ככל וידוע לכם, ומהי הסיבה להגשת ההתנגדות. מהי האינטראקציה במשפחה והאם למצווה היתה סיבה טובה לערוך צוואה כפי שנערכה. למשל, יורש אשר הודר מצוואת אביו המנוח מאחר ובחיי המצווה שרר בינהם סכסוך ונתק מוחלט. לא בכל מקרה מומלץ להגיש התנגדות, אלה במקרים בהם ישנה עילה טובה להתנגד המוכרת כחלק מעילות ההתנגדות שבחוק הירושה ובפסיקת בתי המשפט.

 

עורך דין בהליך של התנגדות לצוואה במה הוא יכול להועיל?

הליך של התנגדות לצו קיום צוואה הינו הליך משפטי המצריך ידע נרחב בתחום הייחודי של התנגדויות לצוואה על  ידי עורך דין העוסק בכך. בהליך של התנגדויות לצוואה עולה עוד מלכתחילה השאלה על מי מוטל נטל ההוכחה במשפט ההתנגדות, דבר שיכול להטות את הכף בתוצאה  הסופית. כמו כן דרך איסוף הראיות שיש בהן לבסס את עילות ההתנגדות ובניית הטיעונים המשפטיים מומלץ שייעשו על ידי עורך דין מתחום הצוואות.

לסיכום, רבים הסכסוכים המגיעים לכותלם של בתי המשפט, עקב הגשת התנגדות לצוואה. ברוב המקרים מדובר על בקשות של יורשים, אשר קופחו, או נדרשו למלא אחר רצון המוריש, לקיום הצוואה. יחד עם זאת הליך ההתנגדות לצוואה, אינו פשוט, וטומן בדרכו חובות על בעלי הדין, אשר מעוניינים לקיים את הצוואה, או המעוניינים להגיש בקשת התנגדות לצוואה. בהליך ההתנגדות לצוואה, יש לשים לב למועדי הגשת ההתנגדות , ולתכנן את האסטרטגיה המשפטית בקפידה. באמצעות עורך דין התנגדות לצוואה אשר יבחן את עילות ההתנגדות לצוואה בהתאם לסוג הצוואה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.

הליך "ערעור" על צו שניתן לקיום צוואה אינו הליך ערעור קלאסי. כדי לערער על צוואה שניתן צו לקיומה, יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה לרשם הירושה או לבית המשפט שנתן את הצו.

לא ניתן לממש את הוראות הצוואה בטרם ניתן צו לקיומה. צו קיום צוואה הינה הצהרה פורמאלית לפיה הצוואה בתוקף וניתן לפעול על פיה ולממש את הרכוש שהותיר המצווה.

כדי לבטל צו קיום צוואה, יש להגיש בקשה לביטול לרשם הירושה או לבית המשפט שנתן את הצו. יש לשים לב למשך הזמן שחלף ולאיחור בהגשת הבקשה ומהי הסיבה בגינה מבוקש לבטל את הצו.

כאשר מוגשת בקשה למתן צו קיום צוואה הדבר מפורסם בעיתונים ויש להגיש התנגדות לצוואה תוך לפחות שבועיים וכל עוד לא ניתן צו לקיומה.

כל יורש אשר רשום כזוכה בצוואה יכול להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

ניתן לראות צוואה ואת הבקשה לקיומה אצל הרשם לענייני ירושה.

צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה במחוז בו גר המצווה טרם פטירתו, יחד עם הבקשה למתן צו לקיומה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן