הרשם לענייני ירושה תפקידיו וסמכויותיו

הרשם לענייני ירושה הוא גורם מרכזי ובעל סמכויות נרחבות בתחום דיני הירושות והצוואות בישראל. במאמר זה עו"ד גיא קמרי יסביר לעומק אודות הרשם לענייני ירושה תפקידיו וסמכויותיו, החל מהיבטים כלליים כמו הנפקת צווי ירושה, ועד לסוגיות ספציפיות יותר הדורשות את מעורבותו. זאת בנוסף לממשקים שבין פעילות הרשם למוסדות אחרים כגון בתי המשפט לענייני משפחה.

על הרשם לענייני ירושה תפקידיו וסמכויותיו בטיפול בענייני צוואות וירושות בישראל

הרשם לענייני ירושה הינו גורם מרכזי ובעל סמכויות נרחבות בכל הנוגע לתחום הירושות בישראל. תפקידיו העיקריים הם טיפול בבקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה, הפקדת צוואות והכרזה על יורשים.

הרשם לענייני ירושה פועל תחת האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ומהווה חוליה מקשרת בינו לבין בית המשפט לענייני משפחה.

לרשם הירושות תפקיד מפתח במערכת המשפט הישראלית בכל הנוגע להסדרת ירושות וצוואות. לשכותיו פרושות ברחבי הארץ ופועלות לפי חלוקה גיאוגרפית קבועה, תוך שיתוף פעולה עם האפוטרופוס הכללי ובתי המשפט לענייני משפחה.

בסמכות הרשם להנפיק צווי ירושה וצווי קיום צוואה, להפקיד צוואות ולשמור עליהן, לפרסם הודעות בדבר בקשות לצווים, לטפל בהתנגדויות ובמקרים מסוימים אף להעביר תיקים לטיפול בית המשפט.

בסופו של יום, חרף הסמכויות הנרחבות הנתונות לו, רשם הירושות כפוף לבית המשפט לענייני משפחה, המהווה גם כתובת לערעור על החלטותיו במקרה הצורך. עם זאת, ברוב המקרים מהווה הרשם כתובת אפקטיבית ויעילה להסדרה של ירושות וצוואות בישראל, תוך איזון נכון בין העומס על מערכת המשפט לצורך באכיפת זכויות היורשים והמוטבים על פי הדין.

 

התפקידים והסמכויות של רשם הירושה

תפקידיו העיקריים של רשם הירושה נוגעים לתחום הצוואות וצווי הירושה. הרשם בוחן ומאשר בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה שמוגשות אליו, ובסמכותו להוציא צווים אלו לאחר שבדק את תקינותם. כמו כן, הרשם מופקד על קבלת צוואות מאנשים המעוניינים להפקידן בחייהם, ושמירתן עד לאחר מותם.

סמכות נוספת של הרשם היא לפרסם בציבור הודעות בדבר צווי ירושה או צוואות שנפתחו אצלו, על מנת לאפשר לכל מי שרואה עצמו כבעל זכויות בירושה להתנגד לצו. במקרים בהם מוגשת התנגדות, הרשם מעביר את הטיפול בנושא לבית המשפט לענייני משפחה להכרעה.

בנוסף, רשאי הרשם לתקן טעויות סופר שנפלו בצוואה, אך במידה ומדובר בטעות מהותית יותר הוא יעביר את המקרה להכרעת בית המשפט. עוד בסמכות הרשם לבטל צווי ירושה או צוואה בהתאם להוראת בית משפט, ולמנות מנהל עיזבון בהסכמת כל הנוגעים בדבר.

סמכות ייחודית נוספת לרשם היא האפשרות להכריז על מותו של אדם גם בהעדר תעודת פטירה רשמית, במידה ומובאות בפניו ראיות המעידות על כך.

הפקדת צוואות אצל הרשם לענייני ירושה

אחד התפקידים המשמעותיים של הרשם הוא לשמש כגורם שמופקדות בידיו צוואות בעודו של המצווה בחיים. חשוב לציין כי ההפקדה יכולה להיעשות אך ורק על ידי בעל הצוואה עצמו ובאופן אישי, תוך תשלום אגרה. לאחר ההפקדה, תוכן הצוואה נשמר בסודיות מוחלטת ורק המצווה עצמו רשאי לעיין בה. הפקדת הצוואה אצל הרשם נועדה להבטיח את שמירתה ותקפותה, וכן לוודא שהיא אכן מנוסחת באופן הראוי והמחייב מבחינה משפטית. זאת מעבר לכל מסמך אחר העומד בסתירה לתוכנה.

הליך קבלת צו ירושה מהרשם

המעוניינים בקבלת צו ירושה מהרשם נדרשים למלא טופס בקשה ולהגישו בצירוף מסמכים נלווים. בטופס יש למלא את פרטי מבקש הצו או עורך הדין המייצג אותו, פרטי הנפטר כולל מועד ומקום פטירה, רשימה של כל היורשים הפוטנציאליים וזיקתם המשפחתית למנוח, ולציין האם נשלחו אליהם הודעות על הגשת הבקשה.

ישנה חשיבות רבה למילוי הטופס במדויק ובאופן מלא, שכן פגמים בו עלולים לעכב את הטיפול בבקשה. לטופס יש לצרף תעודת פטירה, אישורי תשלום אגרה וכל מסמך רלוונטי אחר אותו ידרוש הרשם. מומלץ מאוד להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בדיני ירושה לשם כך.

לאחר בדיקת הבקשה, הרשם יפרסם מודעה בעיתונות על דבר הגשתה, על מנת לאפשר התנגדויות אפשריות. היועץ המשפטי לממשלה רשאי גם הוא להתערב בהליך תוך 45 יום מהגשת הבקשה.
אם לא הוגשו התנגדויות או הערות מצד היועמ"ש, יוציא הרשם את צו הירושה.

הליך קבלת צו קיום צוואה מהרשם

תהליך הגשת בקשה לקבלת צו קיום צוואה דומה במהותו לזה של צו ירושה, אך כולל מספר שינויים. ראשית יש להשתמש בטופס ייעודי שונה. בנוסף, יש לציין אם הצוואה כבר הופקדה בעבר אצל הרשם, ולצרף העתק מקורי שלה לבקשה. שאר השלבים (פרסום, התנגדויות וכו') זהים לתהליך קבלת צו הירושה.

על מה חיוני להקפיד בפנייה לרשם הירושה?

בפנייה לרשם לענייני ירושה חשוב ביותר להגיש את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשות, ולמלא את הטפסים בצורה מדויקת. כל פגם או חוסר עלולים לעכב את הטיפול בבקשה. לכן, תמיד מומלץ להסתייע בעורך דין מנוסה בתחום הירושות והצוואות על מנת לייעל את ההליכים ולהימנע מסיבוכים מיותרים.

מתי נדרשת התערבות בית המשפט למשפחה בהחלטות הרשם לענייני ירושה?

ישנם מקרים בהם הרשם נדרש להעביר את הטיפול בבקשה שהוגשה אליו להכרעת בית המשפט לענייני משפחה:

  • כשמוגשת התנגדות לצו ירושה על ידי אדם הטוען לזכויות בעיזבון, לאחר פרסום ההודעה על הבקשה. במקרה כזה הרשם מעביר את הבקשה וההתנגדות לה לדיון בבית המשפט.
  • במידה והרשם מתרשם שמדובר במקרה מורכב עובדתית או משפטית החורג מסמכויותיו, הוא רשאי להפנות את הצדדים לבית המשפט מלכתחילה.
  • כשמקום מגוריו האחרון של הנפטר היה מחוץ לישראל, נדרש אישור בית המשפט לענייני משפחה על מנת להכיר בתוקף הצוואה או לחלק את העיזבון.

במקרים אלה, הסיוע של עורך דין ירושה מנוסה חיוני להתמודדות עם ההליכים המורכבים יותר המתנהלים מול בית המשפט.

האם קיימת אפשרות ערעור על החלטות הרשם לענייני ירושה?

על אף הסמכויות הרחבות הנתונות לרשם לענייני ירושה, קיימת אפשרות לערער על החלטותיו במקרים מתאימים. יש להגיש בקשה מנומקת בכתב לרשם עצמו, אשר יעבירה לבית המשפט לדיון בפני שופט יחיד. הערעור יועבר לבית המשפט לענייני משפחה באזור בו התגורר המנוח, בדומה להליך ערעור על פסק דין. גם כאן, מומלץ מאוד להסתייע בשירותי עו"ד ירושה לצורך ניסוח נכון של נימוקי הערעור והצגת הטיעונים באופן מיטבי בפני בית המשפט.

לסיכום

הרשם לענייני ירושה ממלא תפקיד חיוני במערכת המשפט הישראלית בכל הקשור לדיני הירושה והצוואות. סמכויותיו כוללות הנפקת צווי ירושה וקיום צוואה, טיפול בהפקדת צוואות, פרסום הודעות על בקשות לצווים, טיפול בהתנגדויות והעברת תיקים מתאימים לבית המשפט לענייני משפחה. הרשם פועל בשיתוף עם האפוטרופוס הכללי ובתי המשפט, ומהווה כתובת נגישה ויעילה עבור אזרחי ישראל להסדרת זכויותיהם בירושות. הקפדה על מילוי הטפסים והגשת המסמכים הנדרשים חיונית להליך תקין, ומומלץ להסתייע לשם כך בעורכי דין לענייני ירושה. אמנם ניתן לערער על החלטות הרשם בפני בית המשפט, אך ברוב המקרים הוא מצליח לתת מענה הולם לצרכי הציבור בתחום רגיש וטעון זה, תוך איזון ראוי בין יעילות להקפדה על קיום הדין.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן