הסכם ממון או צוואה

הסכם ממון או צוואה מה גובר? לשניים ביטוי בשני מישורים שונים: הסכם ממון עניינו בשאלת היקף העיזבון, לא ניתן לשלול את זכות הירושה של בת הזוג באמצעות הסכם ממון. זכות הירושה נקבעת בהתאם לירושה על פי דין או בהתאם לצוואה ולא בהסכם ממון.

לבית המשפט הגיע סכסוך בין פלונית אשתו של המנוח לבין א’ אימו של המנוח בנוגע לירושת המנוח. פלונית והמנוח חתמו על הסכם ממון אשר בהוראותיו שמרו על הפרדה רכושית הן בחיים והן לאחר המוות. פלוני נפטר בפתאומיות בסכסוך הירושה שהתגלע בין בת זוגו לבין אימו של המנוח עלתה השאלה האם הסכם ממון השולל את זכות הירושה של בת הזוג גובר על הוראות חוק הירושה לפיו בת הזוג וביתה הן היורשות הטבעית של המנוח? האם יש בכוחו של הסכם הממון לגבור על הוראות חוק הירושה?

הסכם ממון מול צוואה : הסכם ממון אינו מהווה תחליף לעריכת צוואה

בית המשפט קבע כי הסכם ממון אינו תחליף לצוואה ואין בכוחו לבטל את זכות האלמנה לירושה על פי דין. אמנם חוק יחסי ממון קובע כי בפטירת אחד מבני הזוג קמה הזכות לאיזון משאבים, אך לכלל זה יש חריגים שהינם:
(1) נכסים שהיו לבני הזוג ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין
(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות;
(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

בפסק הדין של בית המשפט העליון בבע”מ 7468/11 פלוני נ’ אלמונית נקבע כדלקמן:
” יש לשמור על ההבדלים בין חוק יחסי ממון לבין חוק הירושה. כאמור, הסכם בגדרו של הראשון משקף את חופש החוזים של בני זוג, ואילו האחרון מתמקד באוטונומיה של היחיד – הוא לבדו ללא שותפים. אולם, אין להכחיש שהמציאות בשטח עשויה לעורר קשיים משלה. לא ניתן לדעת האם תמיד זוג מודע לאבחנות האמורות. אם כך המצב, ייתכן שהתוצאה הנובעת מהמבנה המיוחד לא בהכרח תשקף את כוונת הצדדים כזוג או כיחידים. הפתרון לכך יבוא בדמות הגברת מודעות בני הזוג להבחנה בין החוקים ולהכרה במסגרות הדין, ולו ברמה הכללית. לצד זאת יש לזכור כי קביעת דיספוזיציה בנכסי המנוח מחייבת הקפדה גם בדרישות צורניות. כלל כיבוד מצוות המת העצים את מעמד הצוואה, החייבת לצלוח משוכות פורמאליות נוקשות. ויתור על מסלול הצוואה תוך הענקת כוח להסכם ממון כתחליף לה אינו יוצא ידי חובתו מבחינה פורמאלית ועלול להגביר את אי הוודאות וחוסר הביטחון בחתירה לתוצאה המקיימת את רצון המנוח. גם מנקודת מבטה של כוונת בני הזוג, אין להניח ככלל שהסכם ממון שנערך ביניהם נועד לשמש צוואה עבור כל אחד מהם. במישור המעשי, על צד העורך הסכם ממון לדעת כי יהא עליו לערוך גם צוואה אם אין הוא מעוניין בחלוקת רכושו בהתאם לחוק הירושה. הנה לנו צידו השני של המטבע, לפיו הבחירה שלא לכתוב צוואה מותירה את החלוקה לירושה על פי דין. כך בענייננו”.

לסיכום, בית המשפט קבע כי הסכם הממון שערכו בני הזוג אינו מהווה תחליף לצוואה.הסכמת בת הזוג לשלילת זכותה לרשת את המנוח בהסכם הממון אין לה כל תוקף, וכי בת הזוג הינו יורשת על פי דין של המנוח בהתאם לחוק הירושה.


* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי

שתפו

מאמרים נוספים

התנגדות לצוואה מועדים

התנגדות לצוואה מועדים – כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, יש לשים דגש על המועדים להגשת התנגדות לצוואה. בחלוף הזמן הקבוע בחוק להגשת ההתנגדות, ינתן

ביטול צו קיום צוואה

ביטול צו קיום צוואה או ביטול צו ירושה מעוגן בסעיף 72 לחוק הירושה. חוק הירושה מציב תנאים לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה שניתן.

עורך דין ירושה

עורך דין ירושה, הינו עורך דין המתמחה בתחום דיני הירושה ובעל נסיון והכרת ההליכים המתקיימים בפני הרשם לענייני ירושה, ובתי המשפט. כגון: בקשה לצו ירושה,

משרד עורכי דין צוואות

יורש אחר יורש

יורש אחר יורש, הינה סוגיה המקנה זכייה על פי צוואה, על סמך זכייה של יורש על פי דין. כלומר, יכולה להיות בהוראות הצוואה, הוראה, כי

משרד עורכי דין צוואות

חזקת השיתוף בירושה

חזקת השיתוף בירושה רלוונטית למקרים בהם נכס כגון: דירת מגורים, נרשם על שם אחד מבני הזוג בלבד. ולאחר פטירת בן הזוג שאינו רשום כבעלים של