צוואה נוטריונית

 

צוואה נוטריונית הינה מקרה פרטי של צוואה בפני רשות המעוגנת בסעיף 22 לחוק הירושה. דין הנוטריון כדין שופט ובשל כך המעמד המשפטי המיוחד לו זוכה הצוואה הנוטריונית. המעמד של צוואה זו נובע בין היתר בשל האחריות המוגברת העומדת על כתפיו של הנוטריון לעמוד בדרישות החוק לאור המעמד שהקנה המחוקק ובתי המשפט לצוואה שנערכה בפני נוטריון. על הנוטריון להקפיד על הדרישות הצורנית הקבועות בחוק הירושה ובחוק הנוטריונים וכל פגם בדרישות עלול לערער את מעמד הצוואה.

יסודות של צוואה נוטריונית

סעיף 22 לחוק הירושה מונה ארבעה יסודות של צוואה נוטריונית:

יסוד ראשון: אמירת דברי המצווה בעל-פה בפני הנוטריון או הגשת דברי הצוואה בכתב ע"י המצווה לנוטריון.

יסוד שני: הקראת דברי הצוואה, שנרשמו או הוגשו, בפני המצווה או ע"י המצווה.

יסוד שלישי: הצהרת המצווה שזאת צוואתו.

יסוד רביעי: אישור הנוטריון על פני הצוואה בדבר ההקראה וההצהרה של המצווה.

פגמים ביסודות אלה עשויים להוביל לביטול של צוואה נוטריונית, להלן דוגמא לפרשנות היסודות בפסיקת בתי המשפט:

באשר ליסוד הראשון, נקבע כי דרישת החוק מתקיימת גם אם המצווה מוסר לנוטריון את הוראותיו בטלפון, והוראות אלה מועלות ע"י הנוטריון על הכתב והן מוקראות למצווה.

באשר ליסוד השני והשלישי, נקבע כי חוסר בהקראה או חוסר בהצהרה של המצווה הם פגמים היורדים לשרשה של הצוואה, ואין לרפאם.

באשר ליסוד הרביעי, נקבע כי אי חתימה על הצוואה היא פגם ראייתי בלבד, שניתן לרפאו אם יש ראיות חיצוניות שהצוואה הוקראה למצווה והמצווה נתן את ההצהרה הנדרשת.

צוואה נוטריונית

 

מהן הדרישות המקדימות לעריכת צוואה נוטריונית?

על הנוטריון לברר את זהות המצווה המופיע בפניו באמצעות תעודה מזהה. דרך הוכחת הזיהוי תצויין באישור הנוטריוני.

על הנוטריון לברר את כשרותו המשפטית של המצווה ובכלל לבחון האם המצווה מבין את משמעות עריכת הצוואה ופועל מרצון חופשי ללא השפעה או לחץ חיצוני.

במידה והמצווה מאושפז או מרותק למיטתו יש להצטייד בתעודה רפואית המעידה על כשרות המצווה לביצוע הפעולה. נוסח התעודה הרפואית יצורף לאישור הנוטריון ויהיה בנוסח הקבוע בתקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, התשל"ז-1977.

רישום צוואה נוטריונית ומסירתה למצווה

* אישור עריכת צוואה נוטריונית יערך על גבי טופס ייעודי בהתאם לתוספת לתקנות הנוטריונים.

* הצוואה תסומן על ידי הנוטריון ותיחתם על ידו בראשי תיבות בכל עמוד.

* הצוואה והאישור הנוטריוני יקשרו בסרט אדום והנוטריון יטביע את חותמו על הצוואה והאישור.

* הנוטריון יכיל עותק זהה ומקורי של הצוואה והאישור לצורך שמירת עותק ברשותו.

* נוטריון ינהל ספר נוטריונים ובו ירשום במספר סידורי את פעולת אישור הצוואה שביצע.

* הנוטריון ינהל פנקס צוואות בו ירשום מספר סידורי של הצוואה, וכן ירשום את מועד עריכת הצוואה   ושם המצווה.

* בסיום עריכת הצוואה על הנוטריון למסור את הצוואה למצווה ויודיע לו על האפשרות להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה

ביטול צוואה נוטריונית

ביטול צוואה נוטריונית יכולה להתבצע על ידי המצווה באחת מן הדרכים הבאות:

* ביטול הצוואה באופן מפורש על ידי אחת מן הצורות לעשיית צוואה, אין הכרח כי הביטול יעשה בצורה של צוואה נוטריונית, וניתן לערוך ביטול צוואה בכתב יד, בעל פה, בעדים.

* ביטול צוואה נוטריונית על ידי השמדתה, בעניין זה מומלץ להשמיד את כל ההעתקים הקיימים לרבות בפנייה לנוטריון שערך את הצוואה בבקשה לביטולה.

* ביטול הצוואה על ידי עריכת צוואה חדשה, אין הכרח לציין בצוואה החדשה על ביטול הצוואה הנוטריונית.

פגמים בצוואה נוטריונית ומשמעותם

מה המשמעות של פגמים שנפלו בצוואה נוטריונית? לעיתים הפגמים יכולים להביא לפסילת הצוואה על ידי בית המשפט, ובמקרים אחרים, הפגמים בצוואה הנוטריונית עלולים לגרום להיפוך נטל הראיה, כך שמבקש קיום הצוואה ידרש להוכיח את אמיתות הצוואה לאור הפגמים שנפלו בה בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה.

באחד מפסקי הדין בו התבקשה קיומה של צוואה נוטריונית אשר ערכה המנוחה לטובת עובד בית האבות בו היא התגוררה. האישור הנוטריוני שצורף לצוואה נשא תאריך של 20.7.2015, בעוד שבצוואה עצמה הודפס תאריך 20.7.2014. הספרה 4 נמחקה בכתב יד ונרשם תחתיה הספרה 5.

על בסיס העובדות והראיות שהוצגו בפסק הדין, בית המשפט קבע כי הצוואה הנוטריונית שנערכה לכאורה על ידי המנוחה ביום 20.7.2015 בטלה. בית המשפט קבע כי הצוואה לוקה בפגמים צורניים חמורים, אשר יוצרים ספק של ממש לגבי רצונה החופשי והאמיתי של המנוחה.

הפגמים הצורניים החמורים בה לוקה הצוואה הנוטריונית כוללים את הדברים הבאים:

התאריך המודפס על הצוואה הוא 20.7.2014, אך על גבי הספרה 4 נמתח קו בכתב-יד, ותחתיה נכתבה הספרה 5 בכתב-יד.

הצוואה בעדים שנערכה לכאורה על ידי המנוחה באותו יום נושאת גם היא את התאריך 20.7.2014.

הנוטריון שערכן את הצוואה הנוטריונית מנע מבית המשפט לרדת לחקר העניין עת בחר להשחיר את המספרים הסידוריים שבספר הנוטריון, לשנת 2015 והן לשנת 2014.

הנוטריון מעולם לא החזיק ספר צוואות והשמיט מהאישור הנוטריוני את ציון שכר הטרחה שגבה עבור שירותיו, בניגוד לדין.

המחאת המנוחה לכאורה, לא מולאה על ידיה, למעט חתימתה לכאורה.

בנוסף לפגמים הצורניים, בית המשפט התייחס גם לנסיבות נוספות שהמעבות את עננת הספקות בעניין. בית המשפט ציין כי ניכר בעיניו שהמבקש והנוטריון הכירו זה את זה, וכי ניסיון השניים להסתיר את ההכרות ביניהם חיזקה סברה זו. בית המשפט הוסיף כי יש יסוד להאמין שהמבקש פגש בנוטריון בתוך המוסד במועד החתימה על הצוואה. בית המשפט שוכנע עוד מתשובותיו של המבקש, שידע על עשיית הצוואה מראש – בניגוד לגרסתו – והוא אישר שנתן למנוחה צילום מתעודת הזהות שלו, או את מספר ת״ז שלו, לשם עריכת הצוואה.

הספקות התחדדו עוד יותר נוכח העובדה שמעשה הצוואה הנוטריונית עומד בניגוד מובהק לעובדה שהמנוחה חתמה על צוואת האח כ-3 וחצי חודשים קודם לכן. מחקירת המבקש עלה שיש מקום להניח שידע גם על צוואת האח. מנגד, לא עלה בידיו להצביע על נסיבות או אותות כלשהם מהם אפשר ללמוד על שינוי קיצוני ברצונה של המנוחה או על אירוע שהביא אותה לפעול במפגיע בניגוד לציוויה לאח.

על בסיס כל הראיות והנסיבות שהוצגו, בית המשפט קבע כי דין הצוואה להתבטל מתוקף הפגמים הצורניים. בית המשפט קבע כי גם בהנחה שמתקיימים בענייננו "מרכיבי היסוד בצוואה", אין לקבוע שמן הדין לקיים את הצוואה חרף הפגמים הצורניים.

לפיכך, הצוואה הנוטריונית שנערכה לכאורה על ידי המנוחה ביום 20.7.2015 בטלה, ועל כן זכאי האח לקבל את מלוא עיזבונה של המנוחה.

עורך דין צוואות וירושות קמרי ושות' עוסק בתחום הצוואות ובעל ניסיון וידע מקצועי רחב. ככל והינכם מעוניינים לבדוק תקינותה של צוואה נוטריונית שנערכה, הגשת בקשה לקיום צוואה נוטריונית או ביטול של צוואה נוטריונית הינכם מוזמנים לפנות אלינו.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן