ירושה על פי צוואה

 

על פי חוק הירושה שנחקק בשנת 1965, לכל אדם יש אפשרות ליצור צוואה המתארת ​​את חלוקת הנכסים שצבר בחייו, לאחר פטירתו. צוואה זו משמשת כמסמך משפטי מחייב, המאושר על פי הוראות חוק הירושה. אולם תוקפו מותנה בהקפדה על מספר תקנות יסוד כפי שנקבעו במסגרת משפטית זו. על כך בסקירה להלן.

 

מהם תנאי הסף המאפשרים ירושה על פי צוואה?

חוק הירושה מתווה את התנאים הבסיסיים שעמידה בהם מקנה תוקף משפטי לצוואה. להלן 5 סוגי הצוואות העיקריים שדיני הירושה בישראל מכירים בהם ותנאי הסף לתקופתם:

  • צוואה בכתב יד: צוואה שכולה בכתב ידו של המוריש.
  • צוואה בעדים: צוואה החתומה במעמד שני עדים מטעם המוריש.
  • צוואה בפני רשות: צוואה שנוצרה בפני "גורם מנהלי", שיכול להיות שופט בבתי משפט בישראל, חבר בבית דין דתי, רשם בבתי המשפט או נוטריון מוסמך.
  • צוואה בעל פה: צוואה מוצהרת בעל פה שהציג המוריש בפני שני עדים. צוואה מסוג זה תקפה רק כאשר המוריש נמצא על ערש דוויי.
  • צוואה הדדית / צוואה משותפת: צוואה המורכבת משני מסמכי צוואות נפרדים, ששורשיה בהסתמכות הדדית של שני בני זוג זה על זה, או לחילופין, צוואה משותפת שנערכת כמסמך צוואה אחד המשותף לבני הזוג.

יתרה מכך, החוק קובע כי כל מקרה שבו צוואה אינה מנוסחת מתוך כוונתו האמיתית והחד-משמעית של המוריש – בין אם בשל מצב רפואי חמור, השפעת זרה או כפייה חיצונית מכל סוג שהוא – היא הופכת לחסרת תוקף משפטי. גם מקרים בהם תוכן הצוואה חורג מחוקי מדינת ישראל, או מעורר התנגדות מוסרית או בלתי אפשרי לביצוע, יכולים להביא לכך שהצוואה תיחשב כבטלה כדין כולה או מקצתה.

זקוקים לסיוע בהסדרת זכויות הירושה שלכם? מעוניינים לדעת כיצד לערוך צוואה תקפה וחוקית? פנו כעת אל עו"ד גיא קמרי – משרד עורך דין צוואות וירושות מוביל במרכז.

ירושה על פי צוואה
ירושה על פי צוואה

 

במה כרוכה קבלת ירושה על פי צוואה?

הליך קבלת ירושה בהתאם לצוואה, כרוך בהגשה של בקשה למתן צו קיום צוואה. צו זה משמש למתן תוקף לאותנטיות של הצוואה, ומגדיר אותה כהוראה משפטית מחייבת. בישראל, שני גורמים בעלי סמכות לתת צווים כאלה לקיום צוואה: הרשם לענייני ירושה ובית הדין הרבני. הקביעה איזו ישות מטפלת בתיק, מותנית בנקודת המגע הראשונית. בדרך כלל, הגורם שפותח את ההליכים גם  מסיים אותם.

לצורך הנפקת צו קיום לצוואה, יש להגיש טופס בקשה לגורם המיועד (הרשם / הרבנות), בארבעה העתקים. לצד ההעתקים יש לכלול את תעודת הפטירה של המנוח, אישור על משלוח הודעה לכל היורשים המנויים בצוואה וקבלה המאשרת תשלום של אגרת הטיפול הנדרשת כחוק.

לאחר מכן, ככל שהבקשה תקינה ובמידה ולא נוצרו הסתייגויות / התנגדויות לקיום הצוואה, ניתן צו הקיום לצוואה המוביל לחלוקת עזבונו של המנוח בהתאם לעקרונות המפורטים בצוואה.

 

באילו נסיבות ניתן להתנגד לירושה על פי צוואה?

נסיבות ספציפיות עשויות להצדיק הגשת התנגדויות לצוואה או בקשה לביטולה. ניתן להגיש התנגדות לצוואה, למשל, בטענה שהצוואה נוצרה תחת השפעה בלתי הוגנת, כפייה, רמייה, מעורבות של צדדים הנזכרים במסמך בעריכתו, או כאשר קיימות ראיות המצביעות על האפשרות שהמוריש לא היה כשיר כלל ליצור את הצוואה.

כמו כן, באם ניתן להצביע על פגמים צורניים (טכניים) במסמך הצוואה, גם אז עשויה להתאפשר פסילת חלקים מסוימים מתוכה, בתנאים מסוימים.

בניסיון לממש צוואות בכתב יד, למשל, עולות לעיתים טענות בנוגע להיותו של המסמך נעדר אופי צוואתי. התנגדויות נוספות עשויות להתעורר אם הצוואה מכילה הנחיות לא חוקיות, לא מוסריות או לא מעשיות.

קיימות גם עילות שונות להתנגדות לצוואה, הנוגעות לפגמים פרוצדורליים בגיבוש הצוואה. לדוגמה, אם עדים לצוואה אינם נוכחים במעמד, הדבר מטבע הדברים, הופך את הצוואה לבלתי מקובלת כצוואה בעדים.

יתרה מכך, ישנן גם עילות עכשוויות לפסילת צוואה, הנובעות מתקדימים משפטיים שנצברו במרוצת השנים בתחום זה, כדוגמת תחרות בלתי הוגנת בין היורשים.

בכל מקרה, אם מתקבלת התנגדות לצוואה, בית המשפט נמנע ממתן צו לקיום הצוואה, מה שהופך אותה לחסרת תוקף משפטי מעשי עד להכרעת הדין בנושא. לכן זהו ללא ספק נושא שבו חשוב להסתייע בשירותי עו"ד לענייני ירושה.

 

כיצד מתייחסים בתי המשפט לבקשות לפסילת ירושה על פי צוואה?

עיקרון היסוד העומד בבסיס התהליך למימוש צוואות, סובב סביב מחויבות בלתי מעורערת להגשמת משאלותיו הסופיות של הנפטר, במידת האפשר, תוך הקפדה על חוקי מדינת ישראל.

הדבר גורם לכך שבתי המשפט בישראל נותנים עדיפות לכיבוד הכוונה המהותית של הצוואה, על פני מתן משקל לחריגות קלות ממבנה ופורמט הצוואה המקובל. כל עוד ברור באופן חד משמעי שהמוריש חיבר את הצוואה בעצמו ומרצונו החופשי, בהיות בעל אומד דעת, וכי היא משקפת במדויק את רצונותיו הסופיים בהקשר לחלוקת נכסיו – לרוב בית המשפט יתעלם מהפגמים הצורניים בה, בהיותם קלים.

עם זאת, ישנם מקרים שבהם בתי המשפט עשויים לדחות את הצוואה כמסמך הנעדר תוקף משפטי, מסיבות שונות. בנסיבות כאלה, הכרחי מאוד לפנות לייעוץ עם עורך דין לענייני עיזבון הבקיא והמנוסה בעניינים הנוגעים לדיני ירושה וצוואות.

 

לסיכום

הטיפול בנושא המשפטי הסבוך והרגיש של ירושה על פי צוואה, דורש איזון קפדני בין כיבוד כוונות המוריש לבין עמידה בדרישות החוק לעריכת צוואות תקפות. כאמור, חוק הירושה התשכ"ה-1965 נותן הנחיות מקיפות לאופן יצירתן של צוואות תקפות ומתווה את התנאים לביצוען כדין, תוך הכרה בסוגים שונים של צוואות והכללים הייחודיים לעריכת כל אחד מהם. זאת, תוך שימת דגש על חשיבות האותנטיות של המסמך והקפדה על התקנות המהותיות והצורניות שהחוק קובע.

עמידה בדרישות החוק לעניין זה, עשויה להתגלות כעניין מורכב עבור האדם מן היישוב, וכך גם הנושא של מימוש זכויות הירושה על פי הצוואה. לכן, אם אתם מתמודדים עם שאלות, קשיים או התנגדויות בבואכם להסדיר את נושא הירושה על בסיס צוואה, זה הזמן לפנות לצוות המשפטי המסור של משרד עו"ד גיא קמרי – משרד עורך דין ירושות וצוואות במרכז. עם ניסיון של שנים בדיני ירושה, עורך דין גיא קמרי מוסמך ומחויב לסייע לכם לשמור על מורשת יקיריכם ולהבטיח שרצונותיהם הסופיים יתקיימו לאשורם.

 

תוקפה המשפטי של צוואה תלוי בעמידת הצוואה בקריטריונים מוגדרים. חוק הירושה מכיר בסוגים שונים של צוואות, לרבות צוואות בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה וצוואות הדדיות. בעוד שסטיות טכניות קלות מהקווים המנחים לעריכת הצוואה, עשויות שלא להפריע למימושה, התוקף של המסמך מותנה בכך שכוונתו האמיתית של המוריש תשתקף בבירור ממנו ושלא יימצאו בצוואה פגמים מהותיים. 

קיום צוואה כרוך בהגשת בקשה לצו קיום צוואה ב-4 עותקים, לרשם לענייני ירושה או לבית דין רבני. יש להגישה יחד עם תיעוד הכרחי, כגון תעודת פטירה, אישור הודעה ליורשים ותשלום אגרה. עם אישור הבקשה ובהעדר התנגדויות, מוציא בית המשפט / הרשם את צו קיום הצוואה המאפשר את חלוקת עזבונו של המנוח על פי תנאי הצוואה. 

ניתן להגיש התנגדויות לצוואה על בסיס מספר טעמים מהותיים, כולל טענות להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, מעורבות בהכנת המסמך של מי מהמוטבים, או חוסר כשירות של המוריש. בנוסף, עלולות לעלות השגות על היעדר אופי צוואתי של צוואות בכתב יד, או בקשה לפסילת הצוואה, אם הצוואה מכילה הוראות לא חוקיות, לא מוסריות או לא מעשיות. ניתן לערער גם על פגמים צורניים, כמו היעדר שני עדים בגירים שאינם פסולי דין במעמד חתימתה של צוואה בעדים. זאת לצד שיקולים מודרניים לפסילת צוואות, הלקוחים מהפסיקה, כגון תחרות לא הוגנת בין היורשים.

התייעצות עם עורך דין מנוסה הבקיא בדיני ירושה וצוואות, היא חיונית במיוחד כאשר עוסקים בנושא הרגיש והמורכב של מימוש זכויות ירושה על בסיס צוואה. בעוד שהקו המנחה הכללי, הוא לשאוף לקיים את רצונו של המוריש עד כמה שניתן, לעיתים בבואם של היורשים להוציא את הצוואה אל הפועל, יכולים לעלות ניואנסים משפטיים מורכבים והתנגדויות אפשריות. עורך דין ירושה בקיא יכול לנווט במורכבויות אלו, להדריך יורשים החפצים בהגשת התנגדות לקיום הצוואה ולהבטיח את מימושם ההולם והתקין של רצונותיו הסופיים של המנוח. בקיאות משפטית זו חשובה במיוחד כאשר מתייחסים להתנגדויות הקשורות לנושאים כמו השפעה בלתי הוגנת, שגיאות מהותיות בצוואה או הוראות מעורפלות מדי במסמך.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן