התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה : כל השלבים לפסילת הצוואה

התנגדות לצוואה הינה תביעה המוגשת לשם מניעת מתן תוקף לצוואה. צוואה הינה הבעת רצון אחרונה של אדם באשר לשאלה כיצד יתחלק רכושו ומי יהיו הזוכים בירושה. הצורך בהגשת התנגדות לצו קיום צוואה עולה במקרים בהם קיים חשש כי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח. כגון כאשר ציווה את רכושו ליורש מסויים תוך הדרת שאר היורשים ע"פ דין או כאשר ידוע כי מצבו הבריאותי במועד עריכת הצוואה היה כזה שלא מאפשר לו להבין את משמעות הפעולה. או כאשר עולה החשש כי מי מהיורשים השפיע שלא כדין על המנוח לעורך צוואה לטובתו, תוך ניצול מצוקתו השכלית והגופנית של המצווה ועוד.

מהי מטרת הגשת ההתנגדות

התנגדות לצוואה הינה מסמך משפטי בכתב, אשר מוגש לרשם לענייני ירושה ומטרתו למנוע מתן צו לקיום צוואה אותה מבקשים לקיים.  את כתב ההתנגדות מגישים לאחר שהוגשה הבקשה לקיום צוואה, וטרם מתן צו לקיום צוואה על ידי הרשם

המסמכים אותם נדרש לצרף בהתנגדות לצוואה

כתב ההתנגדות הינו מסמך משפטי המנוסח על ידי עורך דין לצוואה אשר מכיל את הפרטים הבאים:

  • פרטים אישים של המתנגד/ים.
  • פרטים אישים של המנוח.
  • שמות ופרטים אישיים של כל הזוכים על פי הצוואה.
  • פירוט של עילות ההתנגדות  בצירוף מסמכים התומכים בטענות ההתנגדות.
  • יש לצרף תצהיר אשר נערך על ידי עורך דין לצוואה התומך בעובדות המפורטות בהתנגדות. 
  • יש לצרף אישור על תשלום אגרה.

הטיפול בהתנגדות לאחר הגשתה לרשם הירושה

ההתנגדות שהוגשה עוברת לרשם לענייני ירושה או לבא-כוח היועץ המשפטי לממשלה.

לאחר בחינת כתב ההתנגדות ניתנת החלטת הרשם לענייני ירושה, במידה והתנגדות לצו קיום הצוואה הינה על פי דין, מועברות הן הבקשה לצו קיום צוואה והן ההתנגדות לה להכרעת בית המשפט.

עילות התנגדות לצו קיום צוואה

עילות ההתנגדות לצו קיום צוואה נקבעו בחוק הירושה ופסקי הדין של בתי המשפט. יש להבחין בין סוגי העילות והאם מדובר בפגמים טכנים בצורת הצוואה שהינם ברי תיקון או בפגמים מהותיים ועילות אשר יש בהם לגרום לפסילת הצוואה.

פגמים בצוואה : טעות סופר, טעות בתאריך, פגם בהצהרת העדים, העדר חתימה של עד ועוד.

פגמים מהותיים בצוואה ועילות לפסילתה : העדר כשרות לצוות, זיוף חתימה בצוואה, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה ועוד.

העדר כשרות לצוות הינה טענה מהותית אשר יש בה לפסול את הצוואה, במידה והמצווה במועד עריכת הצוואה היה בעל מגבלה רפואית אשר מנעה ממנו להבין את משמעות פעולותיו יש בכך להביא לפסילת הצוואה. כדי להוכיח טענה של העדר כשרות לצוות מומלץ לצרף חוות דעת רפואית המאשרת את חוסר הכשרות לצוות.

השפעה בלתי הוגנת הינה אחת מעילות ההתנגדות הנפוצות, משמעות הטענה הינה כי הצוואה נחתמה ע"י המצווה תוך הפעלת לחץ פסול או ניצול מצב ירוד של המצווה ע"י הנהנה. חשוב להדגיש כי לא כל השפעה יש בה להביא לפסילת צוואה אלא, השפעה שהתווסף לה מרכיב של אי הוגנות וניצול יחסי תלות בין המצווה לנהנה.

מעורבות בעריכת הצוואה הינה טענה הבוחנת את מידת המעורבות של הזוכה ע"פ הצוואה. בהקשר זה יש לבחון מי שכר את עורך הדין שערך את הצוואה, הקשר שבין עורך הדין לנהנה ע"פ הצוואה, האם הנהנה הוא שמסר לעורך הדין את הוראות הצוואה והאם הנהנה נכח במעמד החתימה על הצוואה ועוד.

זיוף חתימה בצוואה טענה הנוגעת לחתימת המצווה או העדים לצוואה. ישנם מספר דרכים לבחון האם החתימה זויפה, כמו קבלת חוות דעת גרפולוגית אשר תעריך את אותנטיות החתימה.

 

הליך ההתנגדות בבית המשפט

רבים הסכסוכים המגיעים לכותלם של בתי המשפט, עקב הגשת התנגדות . ברוב המקרים מדובר על בקשות של יורשים, אשר קופחו, או נדרשו למלא אחר רצון המוריש, לקיום הצוואה.

יחד עם זאת הליך ההתנגדות לצוואה, אינו פשוט, וטומן בדרכו חובות על בעלי הדין, אשר מעוניינים לקיים את הצוואה, או המעוניינים להגיש בקשת התנגדות לצוואה.

בהליך ההתנגדות לצוואה, יש לשים לב למועדי הגשת ההתנגדות , ולתכנן את האסטרטגיה המשפטית בקפידה. באמצעות עורך דין מתמחה בירושה אשר יבחן את עילות ההתנגדות לצוואה בהתאם לסוג הצוואה.

* האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי.