צוואה הדדית

להאזנה:

 

מהי צוואה הדדית ?

צוואה הדדית הינה צוואה שנערכת על ידי בני זוג תוך הסתמכות הדדית ביניהם על הוראות הצוואה של בן הזוג האחר. כדי לדעת אם מדובר בצוואה הדדית אם לאו, יש לבחון את תוכן הצוואות שערכו בני הזוג ולשאול האם ההוראות בצוואה שערך בן זוג אחד נעשו בהתבסס על הוראות הצוואה שערך בן הזוג השני ולא היו נעשים אלמלא ההוראות ההדדיות בניהם. ניתן לערוך את הצוואה על מסמך אחד, החתום בידי בני הזוג, או בשני מסמכים נפרדים. לחיזוק תקפות הצוואה, ניתן להקליט או לצלם בווידיאו את המעמד. כמו כן הצוואה לא חייבת להיות שוויונית והוראות בני הזוג אינן חייבות להיות סימטריות. ההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן, אלא בהסכמה הדדית והסתמכות משותפת.

מהי צוואה הדדית
מהי צוואה הדדית

 

למה לעשות צוואה הדדית ?

אחרי שנים רבות של חיים משותפים, גם את הצוואה שלהם, בני זוג יכולים לכתוב ביחד, כצוואה זוגית, צוואה הדדית כאמור אפשרית בין בני זוג בלבד, נשואים או ידועים בציבור. המטרה היא לדאוג לבן הזוג הנותר ולהבטיח שלאחר מות שניהם, העיזבון המשותף יעבור לילדים, נכדים, או בני משפחה אחרים כפי שהם רוצים, ולהבטיח את העברה הבין-דורית. צוואה הדדית, נועדה להסדיר ענייני ירושה, עם מותו של אחד מבני הזוג לפני השני, או אם ילכו לעולמם ביחד והיא יכולה להיערך בכל צורה המותרת בחוק, כלומר בכתב יד, בעל פה, מול עדים או מול הרשות.

מבחן נוסף לשיתוף פעולה זוגי, אמון הדדי ואמונה שלמה שרק המוות יפריד, יכול לבוא לידי ביטוי בכתיבת צוואה זוגית. התנאי הראשון לעריכת צוואה כזאת, הוא החלטה משותפת של בני הזוג. הנכסים אותם ניתן להחיל על  הצוואה ההדדית, הם כאלה השייכים לבני הזוג ו/או לאחד מהם, בזמן עריכת הצוואה, נכסים עתידיים של הזוג וכאלה שייצברו לאחר פטירת אחד מהם. המצווים יכולים לציין בצוואה שהיא חלה על כל רכושם, אך אין חובה לפרט ספציפית את הנכסים.

ניתן לשמור הצוואה בכספת בבנק, או אצל בן משפחה או עורך דין, או לבצע הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה. לאחר ההפקדה ניתן לקבל את הצוואה בחזרה בכל עת וללא תשלום. בהפקדת צוואה הדדית אצל רשם הירושות, היא מועברת ללשכת הרשם, עד למות המצווה. את ההפקדה רשאים לבצע מצווים או נוטריון. יש להצטייד בצוואה ובתעודות מזהות. ההליך כרוך בתשלום אגרה.

צוואה הדדית
צוואה הדדית

האם ניתן לבטל צוואה הדדית?

הדרך לביטול צוואה הדדית קבועה בסעיף 8א לחוק הירושה, יש לערוך הבחנה בין בקשה לבטל את הצוואות כאשר שני בני הזוג בחיים, לבין מצב בו הביטול מתבקש לאחר מותו של אחד מבני הזוג. החוק קובע כי ביטול הצוואה ההדדית יהיה חסר תוקף אלא אם נעשה אחד מאלה:

* אם הביטול נעשה בחיי בני הזוג, על הצד המבקש ביטול הצוואה למסור הודעת ביטול בכתב לבן הזוג השני. במידה ונמסרה הודעה כדין בטלות הצוואות ההדדיות שערכו שני בני הזוג.

עריכת הצוואה מחייבת ניסוח מדויק, לגיבוש צוואה שתשקף את רצונות שני בני הזוג וחוק הירושה מתיר להם לבטל את צוואתם בכל עת, אם שניהם בחיים ובדעה צלולה. כשעורכים את הצוואה, תוכן המסמך אמור לצפות התרחשויות עתידיות בחיי הזוג. ההוראות עלולות להיות לא רלוונטיות, אם התרחש מצב שלא נצפה ואז יש קושי לבטל את הצוואה. בנוסף, צוואה שלא נוסחה כראוי והוראותיה אינן חד משמעיות, עלולה לגרום לנישול ילדי המנוח/ה על ידי בן או בת הזוג הנותרים.

ביטול צוואה הדדית שנערכה לפני שנת 2005 אינה מגבילה את בן הזוג שנותר בחיים לערוך צוואה חדשה, אלה אם בצוואה ישנה הגבלה מפורשת או משתמעת המונעת מבן הזוג מלעשות כן.

האם ניתן לבטל צוואה הדדית
האם ניתן לבטל צוואה הדדית

 

האם ניתן לשנות צוואה הדדית ?

כאשר מי מבני הזוג מבקש לערוך שינוי בצוואה הדדית יש לשים לב למועד עריכתה. בשנת 2005 יצא תיקון מס' 12 לחוק הירושה, אשר הטיל הגבלות על בן הזוג שמבקש לערוך שינוי בצוואה הדדית או לבטלה. כאשר שני בני הזוג בחיים, בן הזוג אשר מבקש לשנות או לבטל את הצוואה ההדדית נדרש לשלוח הודעה על כך לבן הזוג השני והצוואה ההדדית מתבטלת. אך כאשר בן הזוג השני הלך לעולמו, על בן הזוג אשר מבקש לבטל או לשנות את הצוואה ההדדית, להשיב את הנכסים שקיבל בעקבות הצוואה ההדדית.

 

שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה

אפשרות ביטול או שינוי צוואה הדדית לאחר פטירה תלוי בשאלה מה עשה בן הזוג שמבקש את הביטול עם הנכסים שקיבל מכוח הצוואה ההדדית. חוק הירושה עורך הבחנה בין שני המצבים כפי שיפורט להלן:

  1. במקרה בו לא חולק העיזבון, בן הזוג שמבקש לבטל צריך להסתלק לטובת ילדו או אחיו של המוריש, מכל חלק בעיזבון שהוא אמור היה לקבל בצוואה ההדדית של בן הזוג שמת.
  2. במקרה שכבר חולק העיזבון, בן הזוג שמבקש את הביטול ישיב את כל מה שירש מהצוואה ההדדית חזרה לעיזבון או את שווי של מה שקיבל.

 

המשמעות של הדברים מבחינת החוק הינה כי במידה ובן הזוג מבקש את הביטול לאחר מות בן הזוג השני, לא יוכל הוא להנות גם מהרכוש שקיבל ולאחר מכן, תוך פגיעה באינטרס ההסתמכות של בן הזוג השני, לשנות את חלוקת הירושה.

 

צוואה הדדית חסרונות

החסרונות של צוואה הדדית הינן ובעיקר ההגבלה על חופש הציווי של בן הזוג שנותר בחיים וכבול להסכמות שערך עם בן הזוג שנפטר. כאשר למשל מבקש בן הזוג שנותר בחיים לשנות את הוראות הצוואה כך שיורש אחר יקבל את הרכוש לאחר פטירת שני בני הזוג. כאמור, ניתן לשנות או לבטל את הצוואה ההדדית אך הדבר כרוך בהשבת הרכוש שקיבל בן הזוג שנותר בחיים מבן הזוג שנפטר ולא תמיד הדבר אפשרי.

חסרון נוסף בצוואה ההדדית הינו מצב בו נקבע יורש שיזכה בעיזבון לאחר פטירת שני בני הזוג, אך בן הזוג הנותר בחיים מבקש להעניק במתנה או למכור עוד בחייו נכס מנכסי העיזבון. כאן עולה המתח בין הגבלת בן הזוג שנותר בחיים לעשות ברכוש כרצונו לבין הוראת הצוואה המעניקה את הרכוש ליורש לאחר פטירת שניהם.

יתרונות של צוואה הדדית

היתרונות של צוואה הדדית הינן רבות ומגוונות, בראש ובראשונה היתרון שבצוואה הדדית הוא להבטיח את הביטחון הכלכלי של בן הזוג שנותר בחיים לאחר פטירתו של בן הזוג השני. צוואה הדדית יכולה להבטיח את העברת הרכוש המשותף במלואו לבן הזוג שנותר בחיים, ובכך אף למנוע סכסוכי ירושה בין היורשים לבין בן הזוג שנותר בחיים. יתרון נוסף של הצוואה ההדדית הוא שניתן באמצעותה לדאוג שכלל הרכוש של בני הזוג לאחר פטירת שניהם, יעברו לילדיהם המשותפים על ידי הוספת הוראה של יורש אחר יורש.

 

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית

בניגוד לעריכת צוואה רגילה, בה הדגש על הפרדה בין המצווה לבעלי אינטרס עלולים להשפיע, הצוואה ההדדית נעשית בהחלטה משותפת, בפני עורך הדין ירושה וצוואה המנסח את המסמך. צוואה זו מבוססת כאמור על הסתמכות של שני אנשים זה בזה. כלומר, בני הזוג יכולים להחליט שבפטירת הראשון יועבר כל עיזבונו לשני ועם פטירת השני, יועבר כל העיזבון לילדים המשותפים, או לקבוע שכל אחד מהם יוריש עם מותו את כל עיזבונו לילדים.

צוואה רגילה הינה צוואה שנערכת ע"י אדם אחד ומשקפת את רצונו באשר למה יעשה ברכושו לאחר המוות. צוואה הינה מעשה אישי וצוואה הדדית הינה חריג לכלל זה. כאמור, צוואה הדדית להבדיל מצוואה רגילה הינה צוואה אשר משקפת רצון של שני בני זוג כחריג לכלל המעשה האישי. מאחר ומדובר על רצון משותף של שני בני הזוג, ובניגוד לצוואה רגילה, כאשר מבקשים לבטל או לשנות צוואה הדדית ישנם הגבלות בחוק הירושה לשינוי של הצוואה.

 

צוואה הדדית ללא עורך דין

ניתן לערוך צוואה הדדית ללא עורך דין, החוק אינו מגביל את בני הזוג לעריכת צוואה זוגית הדדית בעצמם. יחד עם זאת, בצוואה זוגית לעיתים מבקשים בני הזוג להטיל הגבלות ותנאים על בן הזוג שנותר בחיים כך שלא ישנה את זהות היורשים לאחר פטירת שניהם, או כאשר מבקשים להגביל את בן הזוג שנותר בחיים שלא ידלל את נכסי העיזבון או יעניק מתנות לאחרים. משכך מומלץ כי צוואה הדדית תיערך ע"י עורך דין הבקיא בנושא הצוואות ההדדיות.

 

התנגדות לצוואה הדדית

לצוואה הדדית ניתן להגיש התנגדות, בעילות הקבועות בחוק הירושה, כמו השפעה בלתי הוגנת, תחבולה והטעיה, העדר כשירות של המצווה, עובדות מוטעות ועוד ואף מידת ההסכמה בין בני הזוג.

התנגדויות לצוואה הדדית הן מורכבות, בשל הצד השיתופי והן סבוכות עוד יותר, כשאחד מבני הזוג עדיין בחיים, לכן כדאי להתייעץ עם עורך דין דיני ירושה ועיזבון.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן