ביטול צוואה

להאזנה:

 

האם ניתן לבטל צוואה?

ביטול צוואה יכול להיעשות על ידי המצווה עצמו או על ידי בית המשפט. צוואה אשר בוטלה כדין תהיה חסרת תוקף. יש להבחין בין ביטול הצוואה על ידי המצווה עצמו בחייו, לבין ביטול צוואה בדיעבד ולאחר המוות על ידי בית המשפט. חוק הירושה מכיר כעקרון על בחופש הציווי וכפועל יוצא מאפשר למצווה לבטל את צוואתו בכל עת שיחפוץ ובלבד שהדבר נעשה בהתאם להוראות חוק הירושה.

האם ניתן לבטל צוואה?
האם ניתן לבטל צוואה?

 

ביטול צוואה על ידי המצווה:

סעיף 36 לחוק הירושה מתווה את הדרך לביטול צוואה על ידי המצווה, וקובע 3 דרכים לביטולה על ידי המצווה:

  • ביטול מפורש על ידי אחת הצורות לעריכת צוואה
  • ביטול על ידי השמדת הצוואה
  • ביטול משתמע על ידי עריכת צוואה חדשה

 

ביטול מפורש על ידי אחת הצורות לעריכת צוואה:

כשם שנערכה צוואה בהתאם לאחת הצורות המוכרות בחוק הירושה, כך צריך לערוך את ביטולה. חוק הירושה מכיר ב-4 צורות לעשיית צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. ביטול בכתב יד צריך להיערך כולו בכתב ידו של המצווה בצירוף תאריך וחתימתו של המצווה.

ביטול בעדים צריך להיערך בכתב בפני שני עדים, לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם, ואלו אישרו את הצהרתו וחתימתו על כתב הביטול. ביטול בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת הדברים בעל פה בפני שופט, רשם של בית המשפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי או בהגשת ההודעה בכתב לאחד מאלה.

ביטול צוואה
ביטול צוואה

ביטול בעל פה יקבל תוקף במידה ונעשה על ידי מצווה שרואה עצמו בפני המוות לאחר שהודיע בפני שני עדים על הביטול, ושני העדים העלו את הדברים על הכתב והפקידו את הודעת הביטול שרשמו אצל הרשם לענייני ירושה. דרכים אלו תקפות גם כאשר מתבקש ביטול צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה.

כדי שכתב הביטול יהיה תקף יש לעמוד בדרישות הצורניות שמתווה חוק הירושה, ואף בדרישות המהותיות (כשרות לצוות, העדר השפעה בלתי הוגנת ועוד) שנקבעו בחוק ובפסיקה. במקרים מסוימים בהם הודעת הביטול נגועה בפגם ניתן להתגבר על הפגם באמצעות הוראות סעיף 25 לחוק הירושה, המאפשר לבית המשפט לתקן פגמים שנפלו בצוואה מקל וחומר בהודעת הביטול.

 

ביטול על יד השמדת צוואה:

המצווה יכול לבטל את צוואתו על ידי השמדתה הפיזי של הצוואה שערך, איך הכרח שהדבר יעשה על ידי המצווה עצמו, וניתן לעשות כן על ידי שלוח ממנו ביקש המצווה להשמיד את הצוואה. הדברים באים לידי ביטוי בהוראות חוק הירושה הדורש כי צוואה אותה מבקשים לקיים תוגש במקור ובמידה ואין בידי מבקש הקיום את הצוואה המקורית, יצטרך הוא להוכיח כי המצווה לא השמיד את צוואתו.

ביטול על יד השמדת צוואה
ביטול על יד השמדת צוואה

 

ביטול משתמע על ידי עריכת צוואה חדשה:

דרך נוספת לביטול צוואה הינה על ידי עריכת צוואה חדשה על ידי המצווה. הדרך הפשוטה לבטל צוואה ישנה הינה לכלול הוראה בצוואה המאוחרת לפיה הצוואה הקודמת בטלה ומבוטלת. אך גם אם לא נכתב הדבר במפורש, צוואה מאוחרת לצוואה הישנה יכולה לבטל את הצוואה הישנה במידה והוראותיה סותרות את הוראות הצוואה הישנה.

יש לערוך בחינה מהותית ולהשוות את הוראות הצוואה המאוחרת להוראות הצוואה הישנה. כאשר אין סתירה בין הוראות הצוואה הישנה לצוואה המאוחרת יכול להיווצר מצב בו הצוואה המאוחרת לא תגרום לביטול הצוואה הישנה אלא תהווה צוואה משלימה.

 

ביטול צוואה על יד בית משפט :

ביטול צוואה על ידי בית המשפט תיעשה לאחר מות המצווה (שאם הוא בחיים יכול הוא לבטל את הצוואה בעצמו) במידה והתקיימו אחת מעילות הביטול הקבועות בחוק הירושה ומוכרות בפסיקה. יודגש כי העקרון המנחה את בתי המשפט הינו קיום רצון המצווה ורק במקרים בהם נפל פגם בצוואה או שלא ניתן ללמוד מהצוואה כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה תבוטל הצוואה.

 

סיבות לביטול צוואה:

מהן אם כן הסיבות לביטול צוואה על ידי בית המשפט? כאשר בית המשפט בוחן צוואה כאמור העקרון המנחה הינו מתן תוקף לרצון המצווה, בית המשפט לומד על פגם ברצון המצווה במידה ובצוואה נפלו פגמים צורניים או מהותיים. ישנם פגמים אשר לא יביאו בהכרח לביטול הצוואה וניתן יהיה להתגבר עליהם, וישנם פגמים אשר בהתקיימותם יבטל בית המשפט את הצוואה.

 

פגמים צורניים:

חוק הירושה כאמור מכיר ב-4 צורות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה. כל צורה של צוואה כוללת מאפיינים ייחודים לה אשר בהתקיימותם ניתן לומר כי בפנינו צוואה בהתאם לדרישות החוק.

אך לעיתים ישנן צוואות אשר חסר בהם מרכיב אשר נקבע בחוק האם הדבר יביא בהכרח לביטול הצוואה? לא בהכרח. המחוקק הקנה בסעיף 25 לחוק הירושה סמכות לבית המשפט לקיים צוואה אשר נפל בה פגם צורני, לפיכך לא כל פגם יביא בהכרח לביטול הצוואה, רק צוואה אשר אינה כוללת את מרכיבי היסוד עלולה להיפסל על ידי בית המשפט.

 

אלו הם מרכיבי היסוד אשר בלעדיהם לא תיחשב הצוואה כצוואה:

בצוואה בכתב יד: מרכיב היסוד הינו כי הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה, לפיכך צוואה אשר אינה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה אינה צוואה בכתב יד ולא ניתן לקיימה.

בצוואה בעדים: נדרש כי הצוואה תהיה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים, במידה ודרישה זו לא מתקיימת, למשל כאשר ישנו עד אחד לצוואה, לא ניתן לראות בצוואה כצוואה בעדים ולא ניתן יהיה לתת לה תוקף.

בצוואה בפני רשות: מרכיבי היסוד הינם כי הצוואה נכתבה או נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני הרשות.

בצוואה בעל פה: הצוואה נאמרה בפני שני עדים על ידי המצווה בעת שראה עצמו בפני המוות, כך שגם אם העדים ששמעו את המצווה לא רשמו זכרון דברים על ששמעו ניתן יהיה לקיים את הצוואה.

בסופו של דבר, במידה והתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ובית המשפט השתכנע כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, לבית המשפט סמכות לקיים את הצוואה על אף הפגמים אשר נפלו בה.

 

פגמים מהותיים:

בעוד שפגמים צורניים ניתנים לריפוי, הרי שבהתקיימותם של פגמים מהותיים לא ניתן יהיה לתקן את הצוואה ובית המשפט יורה על ביטולה. פגמים מהותיים היורדים לשורשו של עניין הינם פגמים אשר ניתן להיווכח בהתקיימותם כי הצוואה אינה משקפת את רצונו של המצווה, כמו למשל : העדר כשרות לצוות, השפעה בלתי הוגנת, מעורבות בעריכת הצוואה ועוד.

העדר כשרות לצוות הינה טענה לפיה המצווה לא היה כשיר להבחין בטיבה של צוואה, למשל כאשר המצווה בעת עריכת הצוואה לקה במחלה אשר שללה ממנו הבנה על מה הוא חותם וכיוצ"ב. קביעה לפיה המצווה לא היה כשיר לצוות תביא בהכרח לביטול הצוואה על ידי בית המשפט, שכן הצוואה אינה משקפת את רצון המצווה.

השפעה בלתי הוגנת הינה טענה לפיה הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה והינה תוצאה של השפעה בלתי הוגנת שהשפיעה על המצווה לקבוע את הוראותיה. לא כל השפעה תיחשב כהשפעה בלתי הוגנת, הרי כולם לעיתים מושפעים מלחצי הסביבה, השפעה בלתי הוגנת הינה השפעה שהתלווה לה מרכיב של אי הוגנות כלפי המצווה, למשל ניצול חולשה של המצווה או תלות באחר כדי לערוך צוואה לטובתו. עם הוכחת קיומה של השפעה בלתי הוגנת בית המשפט יבטל את הצוואה.

מעורבות בעריכת הצוואה הינה טענה אשר משמעותה כי הזוכה על פיה היה מעורב בעריכתה בעקיפין או במישרין. כך למשל כאשר הזוכה הוא שערך את הצוואה עבור המצווה ניתן ללמוד על מעורבות פסולה, כך גם כאשר הזוכה או בן זוגו היה עד לעשיית הצוואה, ואף מעורבות אחרת של הזוכה שהיה בעל מעורבות יתרה בשלבי עריכת הצוואה עלולים להביא לקבלת הטענה, כל אלו עלולים להביא לביטול הצוואה בבית המשפט.

* אין באמור לעיל להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי המשתנה ממקרה למקרה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן