הסכם מתנה

כאשר אדם מעוניין להעניק מתנה לאחר, חשוב שההענקה תעשה באופן מסודר ותקין מבחינה משפטית, על מנת למנוע סכסוכים ובעיות עתידיות. כאן נכנס לתמונה הסכם המתנה, שהוא למעשה חוזה רשמי המסדיר את פעולת נתינת המתנה ומעניק לה תוקף משפטי מחייב.

מהו הסכם מתנה ומה תכליתו?

הענקת מתנה מהווה פעולה משפטית של העברת זכויות קנייניות מאדם אחד לאחר. כדי לתת תוקף חוקי מחייב למתן המתנה, נחתם הסכם מתנה שהוא למעשה חוזה פורמלי בין הצדדים.
ההסכם משמש כאסמכתא משפטית רשמית המתעדת את ההעברה, ובמקרים מסוימים הוא הכרחי כדי לבצע את ההעברה באופן מוחלט ובלתי מעורער. בנוסף, קיומו של הסכם מתנה מונע מחלוקות ותביעות עתידיות של מי מהצדדים בנוגע לעצם קיום המתנה. המסגרת החוקית המסדירה את פרטי דיני המתנות למיניהן מעוגנת ב"חוק המתנה", הקובע את התנאים הנחוצים למתן תוקף להענקת מתנות בנסיבות שונות.

אילו סוגי מתנות עשויות להיות מטופלות במסגרת הסכם מתנה?

כאשר מדברים על הסכמי מתנה, חשוב להבחין בין מספר סוגי מתנות בעלי השלכות שונות:

מתנת מיטלטלין – הענקת נכסים שאינם מקרקעין, כגון כסף, תכשיטים, חפצים. מתנה כזו מסתיימת עם מסירת המיטלטלין מהנותן למקבל, והיא לא מחייבת הסכם בכתב.

מתנת מקרקעין – הענקת זכויות בנכס מקרקעין כגון בית, דירה או קרקע. כאן נדרש הסכם מתנה בכתב, והמתנה מושלמת רק עם רישום הזכויות על שם המקבל בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

זכויות בנחלה חקלאית – העברת זכויות בנחלה במושב או קיבוץ. אלו נחשבות לזכויות בר רשות במקרקעין ודינן כמתנת מיטלטלין, שמסתיימת עם מסירת המסמכים ללא צורך ברישום בטאבו.

מתנה שטרם הושלמה (התחייבות למתנה) – כל עוד מתנת מקרקעין לא נרשמה בטאבו, מדובר בהתחייבות למתנה שדינה שונה ממתנה שהסתיימה.

כיצד יש לערוך הסכם מתנה?

הסכם מתנה צריך להיות בכתב במקרה של העברת זכויות במקרקעין. זאת על פי דרישת הכתב המופיעה בחוק המתנה ובחוק המקרקעין. במתנת מטלטלין לא נדרש הסכם בכתב, אך עדיין מומלץ לערוך אותו כדי למנוע מחלוקות.

גם כאשר החוק לא מחייב זאת, הסכם מתנה כתוב הוא הדרך הטובה ביותר להבהיר את רצון הצדדים ולהימנע מחילוקי דעות לגבי פרטי המתנה ותנאיה. חשוב לכלול בהסכם את כל הפרטים הרלוונטיים ביחס למתנה הספציפית.

תנאים בהסכם מתנה – מתי אפשר לכלול ומה המשמעות שלהם?

סעיף 4 לחוק המתנה מאפשר להתנות את המתנה בתנאים, כלומר לקבוע בהסכם שהמקבל יהיה מחויב לעשות פעולה מסוימת או להימנע ממנה. למשל, הסכם יכול לקבוע שהמקבל יוכל להתגורר בדירה שקיבל במתנה אבל אסור לו למכור אותה.

ישנם שני סוגי תנאים נפוצים בהסכמי מתנה:

תנאי מתלה – המתנה תחול רק אם יתקיים התנאי. למשל, ההורים מעבירים את הדירה לבן רק בתנאי שיתחתן.

תנאי מפסיק – המתנה ניתנת מראש, אבל אם יתקיים התנאי היא מתבטלת. למשל, האב נותן לבן במתנה את הבית, אבל אם הבן יפסיק לבקר את האב פעם בשבוע, המתנה תבוטל.

חשוב לנסח את התנאים בהסכם המתנה בצורה חד משמעית וברורה, כדי שלא יהיו ויכוחים בעתיד לגבי משמעותם והאם התקיימו או הופרו. אם הצדדים רוצים לקבוע תנאי מפסיק שיכול לבטל את המתנה בעתיד, הם חייבים לציין זאת במפורש בהסכם. תנאים בהסכם מתנה מאפשרים לנותן לשלוט במידת מה בשימוש העתידי במתנה, ולוודא שהיא משרתת את המטרה שלשמה ניתנה.

מתי ניתן לבטל או לחזור מהסכם מתנה?

ברגע שהסכם מתנה נחתם והמתנה הועברה באופן סופי, לא קל לחזור ממנה או לבטל את ההסכם. עם זאת, במקרים מסוימים עדיין ניתן לעשות זאת:

  1. חזרה בהסכמה – אם המקבל והנותן מסכימים לבטל את המתנה ולהחזיר את המצב לקדמותו, הדבר אפשרי. זו החזרה הפשוטה ביותר מבחינה משפטית.
  2. ביטול בשל פגמים בכריתה – אם ההסכם נחתם עקב הטעיה, לחץ פסול, איום או שהנותן היה חסר כשירות, ניתן לפנות לבית משפט ולבקש לבטלו.
  3. ביטול התחייבות למתנה – כאמור, במתנת מקרקעין יש הבחנה בין התחייבות למתנה (לפני הרישום בטאבו) למתנה שהושלמה. לגבי התחייבות יש בחוק המתנה שלוש עילות ביטול ייחודיות:
  • אם המקבל לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות.
  • במקרה של התנהגות מחפירה של המקבל כלפי הנותן או בני משפחתו.
  • אם מצבו הכלכלי של הנותן הורע באופן משמעותי וקיצוני.
  1. ביטול מתנה בצוואה – אם אדם נתן מתנה בהסכם ולאחר מכן ציווה על אותו נכס בצוואה, המתנה גוברת וגם ביהמ"ש לא יוכל לבטל אותה לטובת היורשים על פי הצוואה.

בכל מקרה של רצון לבטל הסכם מתנה שנחתם ובוצע, מומלץ להיוועץ עם עורך דין לפני נקיטת צעדים, כדי לבדוק אם קיימת עילה טובה לכך.

מתנה בלתי הדירה

לעיתים ובמיוחד כאשר המתנה הושלמה יהיה זה קשה עד בלתי אפשרי לחזור ממנה, מאחר והפכה למתנה בלתי הדירה. מתנה הופכת לבלתי הדירה במקרים מסוימים, כגון כאשר הייתה הסתמכות של מקבל המתנה אשר שינה מצבו לרעה. או כאשר למשל בהסכם המתנה ניתנה התחייבות בלתי חוזרת של נותן המתנה.

מלכודות וטעויות נפוצות בהסכמי מתנה

בצד הפן המשפטי הפורמלי, חשוב להיות ערים למספר סוגיות רווחות שמתעוררות סביב הסכמי מתנה:

מתנה כתחליף לצוואה

אנשים נותנים לעיתים מתנות גדולות כדי להימנע מהצורך לכתוב צוואה וכדי "לסדר" את ענייני הרכוש לפני מותם, אבל זה יכול להתברר כטעות. מתנות אמנם סופיות יותר מצוואה, אבל הן עלולות להפר איזון בין היורשים, להעדיף אחד על פני האחרים, ולהשאיר את הנותן חסר אמצעים. עדיף במקרים כאלה לערוך צוואה שתסדיר את ההורשה באופן מאוזן והוגן.

תנאים במתנה

לפעמים ההסכם אוסר על מקבל המתנה להעביר, למכור או לשעבד את הנכס, מה שיוצר מגבלה בעייתית על זכויות הבעלות ויכולת השימוש, בפרט כאשר מדובר בנכסים יקרים כמו דירה. לכן יש לשקול היטב תנאים כאלה ולא להקל בהם ראש.

התעלמות משיקולי מס

בהעברת נכסים יקרים כמו דירות יש לבדוק היטב את ההשלכות המיסוי על כל הצדדים. מתנות גדולות עלולות ליצור חבות במס שבח, מס רכישה או מס מתנה, שיש להיערך אליהן מראש.

חזרה ממתנה בשל הרעה ביחסים

לא פעם אנשים נותנים מתנות גדולות לקרובים, ואז מתחרטים כשהיחסים עם אותם קרובים מידרדרים. אך לרוב זה מאוחר מדי וקשה מאוד לבטל מתנה שכבר ניתנה, גם אם היחסים השתבשו לאחר מכן.

מתנה שגורמת למריבות משפחתיות

לפעמים דווקא הרצון לתגמל בן משפחה אחד בולט ביותר דרך הענקת מתנה גדולה, יוצר מתחים ומריבות עם שאר בני המשפחה שלא זכו ליחס דומה. שיקולים כאלה מומלץ לקחת בחשבון מראש.

אז לפני שנחתם הסכם מתנה משמעותי, חשוב "לעצור רגע" ולחשוב על ההשפעה הכוללת והארוכות טווח של המהלך, בהיבט המשפטי, הכלכלי, המשפחתי והבין אישי. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין מקצועי שמכיר את דיני המתנות, כדי למנוע שגיאות שעלולות לעלות ביוקר.

לסיכום

הסכם מתנה הוא כלי משפטי רב עוצמה שיש להשתמש בו בצורה נבונה ומושכלת.
כדי למנוע טעויות, סכסוכים ובעיות עתידיות סביב הענקה או קבלה של מתנות, חשוב להכיר את ההיבטים המשפטיים הרלוונטיים ולפעול על פיהם. בכל מקרה של רצון או צורך לערוך הסכם מתנה, בין אם אתם הנותנים או המקבלים, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורכי דין מנוסים בתחום דיני הקניין והירושה. במשרד עו"ד ירושה קמרי ושות' יסופק לכם מענה מקצועי לכל שאלה, סיוע מקצועי בניסוח הסכם מתנה מדויק ונכון, והדרכה להתנהלות נכונה שתחסוך מכם מכשולים משפטיים בלתי רצויים.

לייעוץ משפטי – צרו עם משרדנו קשר עוד היום.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן