Phone
לשיחת ייעוץ חייגו עכשיו!
053-685-4226

חלוקת ירושה לפי חוק הירושה

להאזנה:

 

בהעדר צוואה תקפה, מתבצעת חלוקת ירושה לפי חוק הירושה. סעיף 10 לחוק הירושה הוא משמעותי במיוחד בהקשר זה, שכן הוא מתווה את הכללים והתקנות המסדירים את הירושה בהעדר צוואה, לרבות פירוט של זהות היורשים, סדר הירושה, זכויות בני הזוג בירושה, סדרי העדיפויות בין היורשים ושאר הוראות שנועדו לאפשר חלוקה חוקית של עזבונו של המנוח.

 

מה נדרש לצורך חלוקת ירושה לפי חוק הירושה בהינתן צוואה ובהעדרה?

אם קיימת צוואה תקפה, חלוקת הירושה מתבצעת תוך מתן עדיפות להוראות המפורטות בצוואה, ואין חלה ירושה על פי חוק הירושה. אולם לכלל זה קיים חריג כאשר הצוואה אינה קובעת את חלוקת העיזבון כולו, אלא מכסה רק נכסים מסוימים. במקרים כאלה, כללי הירושה על פי הדין, המופיעים במסגרת חוק הירושה, מכתיבים כיצד יש לחלק את חלק העיזבון שלא טופל במסמך הצוואה, בין היורשים.

מנגד, בהעדר צוואה מלכתחילה, הירושה תחולק כאמור לפי כללי הירושה לפי דין, המוגדרים בפרק השני של חוק הירושה. לפתיחת ההליך לחלוקת ירושה לפי חוק הירושה, יש להגיש בקשה לצו ירושה, אך כאמור, הדבר מתחייב רק במקרים בהם אין צוואה.

חלוקת ירושה לפי חוק הירושה
חלוקת ירושה לפי חוק הירושה

איך מחלקים את הירושה לפי חוק הירושה בהעדר צוואה תקפה?

במקרים בהם אין צוואה תקפה, חלוקת הירושה נקבעת על פי ההוראות המפורטות בחוק הירושה לעניין זה. זהותם הספציפית של היורשים החוקיים נקבעת בסעיף 10 לחוק הירושה, הקובע כי היורשים החוקיים הם:

  1. בן הזוג שנותר בחיים של המנוח/ה בעת פטירתם.
  2. קרובי משפחתו של המנוח: ילדי המנוח וצאצאיהם, הורי המנוח וצאצאיהם והסבים של המנוח וצאצאיהם.

 

מתמודדים עם הצורך בחלוקת ירושה לפי הדין ולא יודעים מהיכן להתחיל? פנו בהקדם אל עורך דין גיא קמרי – עורך דין צוואות וירושות להכוונה משפטית אישית: 077-454-6091.

 

מה אומר סעיף 1 בחוק הירושה על חלוקת ירושה כדין?

לפי סעיף 1 לחוק הירושה, כאשר אדם נפטר, עזבונו מועבר ליורשיו. כתוצאה מכך, עם מותו של האדם, הופך היורש לבעלים החוקיים של נכסי המנוח המועברים לחזקתו. עם זאת, נקבע בתיקים שונים, כי זכאותו של היורש לנכס ספציפי נקבעת רק בעת חלוקת נכסי העיזבון. לפיכך, העיקרון הרווח הוא שעד לחלוקת העיזבון, לכל יורש יש זכות תביעה לכלל העיזבון, ולא לחלק מסוים ממנו בלבד.

 

מהו סדר היורשים בחלוקת ירושה לפי חוק הירושה?

בהתאם לסעיף 12 לחוק הירושה, נקבעת היררכיה על בסיס קרבה משפחתית הקובעת את סדר הירושה של היורשים. לילדי המוריש ניתנת עדיפות על פני הוריהם, וההורים מצידם מקבלים עדיפות על פני הסבים והסבתות. לפיכך, יחולק העיזבון בין בן זוגו של המנוח לילדיו.

אם למנוח לא היו ילדים, ההורים ירשו את חלקם. בהעדר הורים, האחים של המנוח יהיו זכאים לרשת. אם אין אחים, הסבים והסבתות משני הצדדים של הורי המנוח ירשו. גישה זו נהוג לכנות כשיטת הפרנטלות (ראשי האב), והעיקרון המרכזי שלה הוא שחלוקת הרכוש מוגבלת לענף יורשים אחד בלבד.

 

מה חלקו של כל יורש בחלוקת הירושה כדין?

סעיף 13 לחוק הירושה מבטיח חלוקה שווה על פי חוק. לפי סעיף זה, ילדי המוריש יחלקו ביניהם את העיזבון שווה בשווה, וכמו כן ההורים יחלקו בחלקם שווה בשווה, וכך גם הסבים. מעבר לכך, סעיף 14 לחוק הירושה מתייחס לסוגיית היורשים החלופיים. כך, אם יורש נפטר, חלקו עובר בירושה לילדיו.

המשמעות היא שילדיו של בן למוריש שנפטר יירשו במקום אביהם את המוריש המקורי – אם אביהם אינו חי במועד חלוקת הירושה לפי חוק הירושה. שיטת הורשה זו חלה על ילדיו של כל קרוב משפחה של המוריש במידה והקרוב איננו בין החיים, תוך הקפדה על שמירת הירושה בתוך הקו המשפחתי. אולם, הוראות אלו אינן חלות אם המוריש הותיר אחריו בן זוג, וכן הורים או סבים, כמפורט בסעיף 11(א) לחוק.

 

זכות הירושה של בן הזוג לפי חוק הירושה

אופן החלוקה בין בן הזוג של המוריש ליורשים אחרים על פי דין, נקבע על פי הוראות סעיף 11 לחוק הירושה. הסעיף מעניק זכות ירושה מותנית ומוגבלת למי שאינם צאצאים ישירים או הורים של הנפטר. בסעיף 11(א)(2) לחוק, מצמצם המחוקק את היקף הירושה המוענקת לאנשים אלו.

מעבר לכך, החוק מפרט כי אם היה בן הזוג נשוי למנוח והתגורר עמו בדירה הכלולה בעזבון שלוש שנים או יותר בעת פטירת המנוח, יהיה בן הזוג זכאי לכל חלקו של המנוח בדירה המסוימת הזו.

 

התנאים המזכים בירושה של בן זוג

להלן התנאים המזכים בירושה של בן זוג:

  • בן זוגו של המוריש יורש את המיטלטלין, לרבות הרכב, השייכים בהתאם לנוהג ולפי הנסיבות למשק הבית המשותף. בנוסף, מיתר העיזבון, בן הזוג יורש:
    1. מחצית – אם המוריש הותיר אחריו ילדים, נכדים או הורים.
    2. שני שליש – אם המוריש הותיר אחריו אחים, אחיינים או סבים. אולם אם ערב פטירתו של המוריש היה בן הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר והתגורר עמו בדירה הכלולה כולה או חלקית בעיזבון, יירש בן הזוג את מלוא חלקו של המוריש באותה דירה ספציפית, ושני שלישים משאר העזבון.
  • לא הותיר המוריש קרובים כאמור בסעיף קטן (א), יורש בן הזוג את כל העיזבון.
  • כל זכויות המגיעות לבן הזוג הנובעות מיחסי הנישואין, לרבות מה שמקבלת אישה לפי הסכם הכתובה, ינוכו מחלקה בעיזבון. עם זאת, הוראה זו אינה חלה על זכויות המגיעות לבן הזוג לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973, או על פי הסכם ממון. יתרה מכך, אין בכך כדי לפגוע בזכותו של בן הזוג לקבל מהעיזבון את אשר נתן המוריש לרגל הנישואין, מתוך כוונה להחזירו עם פקיעת תוקפם.

 

אופן חלוקת הירושה של בני זוג ידועים בציבור בהתאם לחוק הירושה

הירושה של ידוע בציבור נדונה בסעיף 55 של חוק הירושה. הגדרת "בן זוג" בסעיף 11 לחוק הירושה מתייחסת למי שהיה נשוי כדין לנפטר בעת פטירתו. עם זאת, החוק קובע גם תנאים מסוימים להשוואת מעמדו של בן זוג ידוע בציבור לזה של בן זוג נשוי כדין. תנאים אלו מפורטים בסעיף 55 לחוק הירושה, המציג את המונח "מעין צוואה".

למרבה הצער, החוק חסר הגדרות מדויקות לגבי ענייני הירושה של ידועים בציבור, מה שמותיר עניינים אלו להכרעה בערכאות שיפוטיות, העשויות לנקוט גישה שונה זו מזו להכרעה בנושא.

 

כך תתבצע חלוקת ירושה לפי חוק הירושה בהעדר יורשים

חלוקת ירושה לפי חוק הירושה בהעדר יורשים, מתרחשת כאשר אדם נפטר כשהוא מותיר אחריו נכסי עיזבון אך ללא צוואה תקפה, ואין לו יורשים חוקיים. במצב כזה, המדינה נוטלת על עצמה את זכות הירושה. תרחיש חריג זה מאפשר למדינה להעביר לחזקתה רכוש שאין לו תובעים ולנצלו למטרות ציבוריות.

 

לסיכום

הבנת ההיבטים השונים של חלוקת ירושה על פי חוק הירושה, היא חיונית בעת ההתמודדות עם המורכבות הכרוכה בטיפול בנכסי העיזבון. במידה ונקלעתם לסיטואציה הכרוכה בטיפול בירושה, מומלץ לפנות לליווי של  עורך דין לענייני עיזבון בעל ניסיון.

עו"ד גיא קמרי – עו"ד לענייני ירושה יכול לספק לכם סיוע רב ערך בנושא זה, כדי להבטיח שהזכויות והאינטרסים שלכם ושל יקיריכם יהיו מוגנים היטב לאורך כל תהליך הירושה. פנו עוד היום אל משרד עו"ד גיא קמרי – משרד עורך דין צוואות וירושות במרכז על מנת לקבל ייעוץ וליווי אישי המותאמים למצב הספציפי שלכם:  077-454-6091.

במצבים בהם אדם נפטר ללא יורשים חוקיים שעודם בין החיים וללא צוואה תקפה, נוטלת המדינה על עצמה את זכות הירושה. הדבר מאפשר למדינה ליטול את נכסי העיזבון, שאין להם תובעים כדין, ולנצל אותם לצורכי ציבור.

חלוקת דירה בין היורשים יכולה להיעשות או על ידי רישום זכויות היורשים על פי חלקם בפנקס המקרקעין או על ידי מכירת הדירה וחלוקת התמורה בין היורשים על פי חלקיהם.

כספי ביטוח, תגמולים ותשלומים דומים, בדרך כלל אינם נחשבים כחלק מעיזבונו של המנוח אלא אם צוין אחרת. כספים כאלה מחולקים בדרך כלל באמצעות הנחיות מוטבים המנוהלות על ידי המוסדות הרלוונטיים, במקום להיות כפופים להוראות חוק הירושה.

מומלץ להתייעץ עם עורך דין עיזבון מנוסה שכן הוא יכול לספק הכוונה ותמיכה שלא יסולאו בפז לאורך תהליך הירושה. לעו"ד ירושות המומחיות הדרושה כדי להבטיח שהזכויות והאינטרסים של מיוצגיו מוגנים, במיוחד כשמדובר בנושאים מורכבים כמו חלוקת נכסי עיזבון, טיפול בכספי ביטוח וניווט בנבכי דיני הירושה בישראל.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן