הסתמכות יורש על הבטחה להוריש

לעיתים קרובות, יורשים פוטנציאליים מסתמכים על הבטחות של המצווה להוריש להם את רכושו לאחר מותו. הם עשויים לבצע פעולות שונות, כגון מתן טיפול וסיוע למוריש, מתוך ציפייה לקבל תמורה עתידית בדמות ירושה. אולם, חשוב להבין את המשמעויות המשפטיות של הסתמכות יורש על הבטחה להוריש ואת המגבלות הקיימות בחוק בנוגע לעסקאות בירושה עתידית.

מהי הסתמכות יורש על הבטחה להוריש?

הסתמכות יורש על הבטחה להוריש מתייחסת למצב שבו יורש פוטנציאלי מסתמך על הבטחה, בכתב או בעל פה, של המצווה להוריש לו את רכושו או חלק ממנו לאחר מותו. לעתים קרובות, בהסתמך על הבטחה זו, היורש עשוי לנקוט פעולות שונות, כגון מתן טיפול וסיוע למוריש, בציפייה לקבל תמורה עתידית בדמות ירושה.

האם הבטחה להוריש היא מחייבת?

חשוב להבין כי על פי דיני הירושה בישראל, ובפרט עקרון חופש הציווי, הסתמכות יורש על הבטחה להוריש אינה מעניקה ליורש זכויות משפטיות מחייבות. המוריש שומר על זכותו לשנות את צוואתו או את הבטחתו בכל עת עד למותו, ולכן הסתמכות על הבטחה כזו עלולה להיות כרוכה בסיכונים משמעותיים עבור היורש.

יחד עם זאת, הסתמכות יורש על הבטחה להוריש, היא סוגיה מורכבת ורגישה בדיני הירושה בישראל. למרות שככלל, הסתמכות כזו אינה מוכרת על ידי החוק, ישנם מקרים חריגים שבהם ניתן לה תוקף. בכל מקרה, חשוב להבין את הסיכונים הכרוכים בהסתמכות על ירושה עתידית ולבחון בקפידה את נסיבות המקרה.

על עיקרון חופש הציווי והשלכותיו לגבי הסתמכות יורש על הבטחה להוריש

אחד העקרונות הבסיסיים בדיני הירושה בישראל הוא עיקרון החופש לצוות, המעוגן בסעיף 27 לחוק הירושה. על פי עיקרון זה, לכל אדם יש זכות לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר מותו, ואין אפשרות למנוע ממנו לשנות או לבטל את צוואתו. הוראות בצוואה המגבילות את זכותו של המצווה לשנות או לבטל את הצוואה נחשבות בטלות.

בהקשרנו, עיקרון חופש הציווי מנוגד באופן ישיר לרעיון של הסתמכות יורש על הבטחה להוריש. כיוון שלמצווה יש תמיד את הזכות לשנות את צוואתו, הרי שהסתמכות של יורש על הבטחה כזו היא חסרת בסיס משפטי מיסודה. משמעו כי גם אם ניתנה הבטחה בכתב או בעל פה, אין לה תוקף מחייב, והמצווה רשאי לחזור בו ממנה בכל עת.

מקרים חריגים של הכרה בהסתמכות יורש על הבטחה להוריש

למרות האמור לעיל, ישנם מקרים חריגים שבהם בתי המשפט הכירו בתופעה של הסתמכות יורש על הבטחה להוריש. אחד המקרים הבולטים הוא הצוואה ההדדית, המוסדרת בסעיף 8א בחוק הירושה. צוואה הדדית מאפשרת לבני זוג לערוך צוואה במשותף, הכוללת התחייבויות הדדיות. במקרה כזה, נוצרת הסתמכות של כל אחד מבני הזוג על הוראות הצוואה, והיא נחשבת לגיטימית מבחינה משפטית.

בנוסף, ישנם פסקי דין שקבעו כי עסקאות מסוימות בנכסי עיזבון עתידי בין המוריש ליורש אינן נחשבות לעסקאות אסורות. הכרה זו מצביעה על כך שבמקרים מסוימים, בתי המשפט מכירים בהסתמכות יורש על הבטחה להוריש כלגיטימית.

עסקאות מותרות ואסורות בירושה עתידית

חוק הירושה מבחין בין סוגים שונים של עסקאות בירושה עתידית. ככלל, הסכם הנוגע לירושתו של אדם או ויתור על ירושתו, שנעשו במהלך חייו, נחשב להסכם בטל וחסר תוקף. עם זאת, ישנן עסקאות מסוימות שניתן לבצע בירושה עתידית, כגון רכישת ירושה עתידית, מתן הלוואה על חשבון ירושה עתידית, או הסכמי מניות בין בעלי חברה הקובעים את גורל המניות לאחר פטירת אחד מהם.

מנגד, עסקאות שמטרתן להעניק זכות ירושה או לנשל יורש פוטנציאלי מהירושה, נחשבות לעסקאות אסורות. לדוגמה, סעיפים צוואתיים בהסכם ממון בין בני זוג, הקובעים כי הירושה תועבר לבן הזוג תוך נישול יורשים אחרים, לא יהיו תקפים.

סיכונים בהסתמכות על ירושה עתידית

גם כאשר מדובר בעסקה מותרת בירושה עתידית, חשוב לזכור כי קיימים סיכונים משמעותיים בהסתמכות על ירושה שטרם התקבלה. כאמור, החוק קובע שהמצווה רשאי לשנות את צוואתו בכל עת עד למותו, בין אם על ידי שינוי נוסח הצוואה ובין אם על ידי ריקון נכסיו במהלך חייו.
במקרים כאלה, הסתמכות יורש על הבטחה להוריש עלולה להסתיים בהפסד כספי ואכזבה.

לאור זאת, על אדם המבקש להסתמך על ירושה עתידית לשקול היטב את הסיכונים הכרוכים בכך. גם אם מדובר בעסקה מותרת, יש להביא בחשבון את האפשרות שהמצווה ישנה את דעתו ואת הסיכוי שההסתמכות לא תשתלם בסופו של דבר.

מעמד מיוחד להסתמכות יורש בקרב בני זוג

בני זוג הם קבוצה ייחודית בהקשר של הסתמכות יורש על הבטחה להוריש. כאמור, צוואה הדדית מעניקה לבני זוג אפשרות לקבוע הסדרים הדדיים מחייבים לגבי ירושתם. במקרים כאלה, ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג על הצוואה של האחר היא לגיטימית ומוכרת על ידי החוק.

עם זאת, חשוב להדגיש כי הסתמכות על הבטחות אחרות בין בני זוג, שלא במסגרת צוואה הדדית, אינה שונה מבחינה משפטית מכל הסתמכות אחרת על ירושה עתידית. הסכמים כגון הסכמי ממון, הנוגעים לירושה עתידית, לא יקבלו תוקף, ובתי המשפט נוהגים להבהיר זאת לבני הזוג.

הבטחת מתנה מתוך ירושה עתידית

מקרה מיוחד של הסתמכות יורש על הבטחה להוריש הוא הבטחת מתנה לאלתר.
ניתן לתת מתנה כזו רק כאשר העסקה מסתיימת במהלך חיי המוריש, או כאשר המוריש התכוון להעניק את המתנה במהלך חייו אך נפטר בטרם עשה זאת.

לעומת זאת, הסכם מתנה שנועד להעביר את המתנה רק לאחר פטירת המוריש, נחשב להסכם פסול וכעסקה אסורה בירושה. במקרים של ספק לגבי כוונת המוריש, בית המשפט יידרש לבחון את הנסיבות ולקבוע האם המוריש התכוון להעביר את המתנה במהלך חייו או רק לאחר מותו.

לסיכום

כפי שראיתם, נושא ההסתמכות של יורש על הבטחה להוריש הוא מורכב ורגיש, מעורר שאלות משפטיות וטעון מבחינה רגשית. למרות שככלל, הסתמכות כזו אינה מוכרת על ידי החוק, ישנם מקרים חריגים שבהם בתי המשפט נתנו לה תוקף, כמו במקרה של צוואות הדדיות בין בני זוג.

עם זאת, חשוב לזכור כי הסתמכות על ירושה עתידית כרוכה בסיכונים משמעותיים ליורש, שכן למצווה יש תמיד את הזכות לשנות את צוואתו או לרוקן את נכסיו במהלך חייו. לכן, על אדם המבקש להסתמך על הבטחה לירושה, לבחון בקפידה את נסיבות המקרה ולשקול את הסיכונים הכרוכים בכך.

בסופו של דבר, דיני הירושה בישראל מבקשים לאזן בין זכותו של אדם לעשות ברכושו כרצונו לבין ההגנה על ציפיות סבירות של יורשים פוטנציאליים. הבנת העקרונות המשפטיים החלים במקרים של הסתמכות יורש על הבטחה להוריש, היא חיונית עבור כל מי שמבקש להסדיר את ענייני הירושה שלו או של קרוביו, ועשויה למנוע אכזבות ומחלוקות מיותרות בעתיד.

אם אתם מתמודדים עם שאלות או דילמות הנוגעות להסתמכות יורש על הבטחה להוריש, או אם אתם מעוניינים להסדיר את ענייני הירושה שלכם או של קרוביכם בהוגנות וביעילות, אנו ממליצים לכם לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ממומחים בתחום.

משרד עו"ד קמרי ושות', העוסק בדיני ירושה, ישמח לעמוד לרשותכם, לספק לכם מידע מקיף ולסייע לכם למצוא פתרונות המותאמים לצרכיכם הספציפיים. לפרטים נוספים – חייגו אלינו כעת.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן