חופש לצוות

עיקרון החופש לצוות מהווה אחד מעמודי התווך המרכזיים עליהם מושתתים דיני הירושה בישראל. עיקרון זה, הקבוע בסעיף 27 לחוק הירושה, מעניק לכל אדם את הזכות הבסיסית לקבוע את גורל רכושו לאחר מותו, בהתאם לרצונו החופשי וללא מגבלות או התחייבויות חיצוניות. חופש לצוות נועד להבטיח שצוואתו של אדם תשקף את רצונו האמיתי, ותאפשר לו לחלק את עזבונו כראות עיניו, ללא התערבות או לחצים מצד גורמים אחרים. מאמר זה יבחן לעומק את מהותו ומשמעותו של עיקרון זה, את האופן שבו הוא מעוגן בחוק הישראלי ובפסיקת בתי המשפט, ואת חשיבותו בהגנה על האוטונומיה של הפרט בתחום דיני הירושה.

מהו חופש לצוות בהיבטי צוואות וירושות?

דיני הירושה בישראל מושתתים על מספר עקרונות יסוד חשובים, כאשר אחד המרכזיים שבהם הוא עיקרון חופש הציווי, הקבוע במסגרת סעיף 27 לחוק הירושה. עיקרון זה, הידוע גם בשם "חופש לצוות", קובע כי לכל אדם עומדת הזכות לערוך צוואה ולהוריש את רכושו למי שיחפוץ, ואין אפשרות למנוע זאת ממנו.

מהותו ומשמעותו של עיקרון החופש לצוות

עיקרון החופש לצוות נועד להבטיח שהאדם יוכל להחליט בעצמו כיצד יחולק רכושו לאחר מותו, וזאת על פי רצונו החופשי וללא מגבלות או התחייבויות חיצוניות. חופש לצוות משמעו למעשה שהמצווה הוא בעל הסמכות הבלעדית לערוך, לשנות או לבטל את צוואתו לפי שיקול דעתו הבלעדי, והוא אינו מחויב לאף אחד בעניין זה. עיקרון זה נועד למנוע הפעלת לחצים על המצווה מצד גורמים חיצוניים העלולים לפגוע ברצונו החופשי ולכפות עליו הוראות בצוואה שאינן עולות בקנה אחד עם רצונותיו.

על ביטויו של עיקרון החופש לצוות בחוק הירושה

סעיף 27 לחוק הירושה מעגן את עיקרון החופש לצוות וקובע מפורשות כי "התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה, או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת".

כמו כן, הסעיף קובע כי "הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכותו של המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה". משמעות הדברים היא שכל ניסיון לכבול את ידיו של המצווה בעריכת צוואתו או לשלול את זכותו לשנותה או לבטלה בהמשך – הוא חסר תוקף מבחינה משפטית. בכך מבטא המחוקק באופן ברור את עליונות עיקרון החופש לצוות על פני כל שיקול אחר.

צוואה הדדית – החריג לעיקרון החופש לצוות

על אף שהחופש לצוות מהווה עיקרון מרכזי בדיני הירושה, המחוקק קבע לו מספר חריגים, אך הם מצומצמים ביותר. אחד החריגים הבולטים הוא המנגנון של "צוואה הדדית", המאפשר לזוג נשוי לערוך צוואה משותפת שלא ניתן לשנותה או לבטלה ללא הסכמת הצד השני. מנגנון זה מהווה חריג לעיקרון החופש לצוות, מאחר שהוא מגביל את יכולתו של כל אחד מבני הזוג לערוך שינויים בצוואתו בניגוד להסכמות שנקבעו ביניהם. עם זאת, מלבד חריג זה, עיקרון החופש לצוות נותר איתן ובלתי מעורער.

הגנה על רצונו האמיתי של המצווה

עיקרון החופש לצוות נועד בין היתר להגן על המצווה מפני לחצים חיצוניים והשפעות פסולות שעלולות להטות את צוואתו מרצונו האמיתי. כך למשל, לפי החוק, הוראה בצוואה שנעשתה עקב אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. במקרים אלה, המחוקק מניח כי ההשפעה החיצונית שללה מהמצווה את יכולתו לממש את חופש הציווי שלו ולערוך את צוואתו כרצונו, ועל כן יש לבטל את ההוראה הרלוונטית בצוואה. בכך מבקש החוק להבטיח שהצוואה תשקף את רצונו האמיתי של המצווה ולא תיכפה עליו על ידי אחרים.

פסיקת בתי המשפט בנוגע לחופש לצוות

פסיקת בתי המשפט בישראל הדגישה פעמים רבות את מרכזיותו של עיקרון החופש לצוות ואת הצורך להגן עליו. כך למשל, נקבע כי על בית המשפט לנקוט משנה זהירות בבואו לבטל צוואה או חלקים ממנה, שכן הדבר עלול לפגוע בחופש הציווי של המצווה.

עוד נקבע, כי נטל ההוכחה להתקיימות עילות לביטול צוואה מוטל על הטוען לכך, וכי נטל זה כבד במיוחד נוכח הצורך להגן על עיקרון החופש לצוות. בפסיקה אף הודגש כי עיקרון זה גובר במקרים רבים על פני עקרונות אחרים בדיני הירושה, כגון עקרון השוויון בין היורשים.

עיקרון החופש לצוות מול "הסתמכות יורש"

אחת הסוגיות המורכבות בהקשרו של עיקרון החופש לצוות היא שאלת "הסתמכות היורש". לעיתים, אדם פועל לטובת המצווה במשך שנים רבות, מתוך הסתמכות על הבטחת המצווה להורישו או על צוואה שנערכה לטובתו. אולם, בהתאם לעיקרון החופש לצוות, המצווה רשאי לשנות את צוואתו בכל עת, ואין באפשרותו של היורש לכפות על המצווה לקיים את התחייבותו המקורית. במקרים מסוימים, היורש מוצא את עצמו נפגע קשות מביטול הצוואה, לאחר שכבר השקיע משאבים רבים בציפייה לירושה. פסיקת בתי המשפט ניסתה במידת מה לצמצם את הפער הזה, על ידי הכרה בזכותו של היורש לתבוע פיצויים מהעיזבון במקרים חריגים, אך ככלל נותר עיקרון החופש לצוות על כנו.

מתי יש לפנות להתייעצות עם עורך דין לענייני ירושה לגבי החופש לצוות?

מומלץ לפנות להתייעצות עם עורך דין לענייני ירושה בנוגע לחופש לצוות במספר מקרים, ביניהם:

  1. בעת עריכת צוואה – התייעצות עם עורך דין ירושה יכולה לסייע בניסוח צוואה באופן שישקף נאמנה את רצון המצווה, תוך הימנעות מהוראות העלולות לעורר קשיים משפטיים בעתיד.
  2. כאשר עולה חשש להפעלת לחצים או השפעה פסולה על המצווה – במקרים בהם קיים חשד שהמצווה אינו פועל מרצונו החופשי, עקב לחץ או השפעה בלתי הוגנת, חשוב להתייעץ עם עורך דין כדי לבחון את תקפות הצוואה.
  3. במקרים של "הסתמכות יורש" – כאשר אדם פעל במשך שנים לטובת המצווה, בהסתמך על הבטחה או צוואה לטובתו, ומצא את עצמו מקופח עקב שינוי הצוואה, התייעצות עם עורך דין יכולה לסייע בבחינת האפשרויות המשפטיות העומדות בפניו.
  4. בעת תכנון הורשת נכסים מורכבים – כאשר עיזבון המצווה כולל נכסים מורכבים, כגון עסקים, נכסים בחו"ל או נאמנויות, חשוב להיוועץ עם עורך דין לצורך תכנון נכון של הצוואה, תוך התחשבות במגבלות ובשיקולים הייחודיים הנובעים ממורכבות הנכסים.
  5. בסכסוכי ירושה הנוגעים לחופש לצוות – במקרה של מחלוקות או תביעות הקשורות לעיקרון החופש לצוות, כגון טענות בדבר אי-תקפות הצוואה או פגיעה ברצון המצווה, יש חשיבות רבה לליווי משפטי צמוד של עורך דין המתמחה בתחום.

 

בכל מקרה, נושא החופש לצוות ודיני הירושה בכלל הם מורכבים ורגישים, ועל כן התייעצות עם עורך דין צוואות וירושות מנוסה תורמת להכוונה, ייעוץ וייצוג משפטי מקצועי, ולמניעת מחלוקות וסכסוכים עתידיים סביב עיזבון המנוח.

לסיכום

עיקרון החופש לצוות מהווה אבן יסוד מרכזית בדיני הירושה בישראל, המעניק לכל אדם את הזכות הבסיסית להחליט על חלוקת רכושו לאחר מותו בהתאם לרצונו החופשי, וללא התערבות או הגבלות חיצוניות. כאמור, חוק הירושה והפסיקה מקפידים על שמירת מעמדו הבכיר של עיקרון זה, ומגינים עליו מפני ניסיונות לכפות על המצווה הוראות המנוגדות לרצונו האמיתי. למרות החריגים לעניין והאתגרים הכרוכים ביישום עיקרון זה במקרים מסוימים, עיקרון החופש לצוות נותר ערך מרכזי ויציב בדיני הירושה בישראל, המשקף את ההכרה בחשיבות כיבוד האוטונומיה של הפרט על רכושו.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן