קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה

צוואה הינה מסמך משפטי חשוב שכן באמצעותה מצווה אדם את כל רכושו ליורשים שנבחרו על ידו. לאור המשמעות של צוואה חוק הירושה קובע כללים בנוגע לצורת עריכתה שבלעדיהם לא יהיה לצוואה תוקף. יחד עם זאת חוק הירושה הסמיך את בתי המשפט בישראל, במקרים מסוימים, לתת צו לקיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה ואף אם לא נערכה בהתאם להוראות המדויקות של החוק.

סוגי צוואות וצורותיהן המוכרות בחוק הירושה:

חוק הירושה מכיר ב – 4 צורות של צוואה, הראשונה צוואה בכתב יד, השנייה צוואה בעדים, השלישית צוואה בפני רשות והרביעית צוואה בעל פה. לכל צוואה מרכיבים ומאפיינים משלה אותם מפרט חוק הירושה, להלן:

צוואה בכתב יד מוגדרת בסעיף 19 לחוק הירושה כצוואה אשר נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה, לרבות תאריך עריכתה וחתימת המצווה עליה.

צוואה בעדים מוגדרת בסעיף 20 לחוק הירושה, על הצוואה להיערך בכתב, יש לציין בה את תאריך עריכתה, והמצווה צריך לחתום עליה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם כי זו צוואתו, על העדים לאשר באותו מעמד בחתימתם כי המצווה חתם בפניהם על הצוואה והצהיר כי זו צוואתו.

צוואה בפני רשות מוגדרת בסעיף 22 לחוק הירושה, ועליה להיעשות על ידי המצווה באמירת הוראות הצוואה בעל פה בפני שופט, רשם של בית המשפט או הרשם לענייני ירושה (נוטריון נכלל באלה), או להגיש את הוראות הצוואה בכתב לאחד מהגורמים שצוינו לעיל. עליהם להקריא למצווה את דברי הצוואה והמצווה נדרש להצהיר כי זו צוואתו, לאחר מכן אחד מהגורמים לעיל יאשר כי הצוואה נקראה על ידי המצווה והוא הצהיר כאמור.

צוואה בעל פה מוגדרת בסעיף 23 לחוק הירושה, והיא יכולה להיעשות על ידי מי שרואה עצמו מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו. על העדים לערוך זיכרון דברים על דברי המצווה בציון תאריך ונסיבות עשיית הצוואה, לחתום ולהפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה בסמוך ככל הניתן לזמן שניתן לעשות זאת.

כאשר צוואה נערכה בהתאם לאחד מסוגי הצוואה שפורטו לעיל, והיא כוללת את כל המרכיבים שצוינו הרי שמדובר בצוואה תקינה בהתאם לחוק הירושה. אך לעיתים נופלים פגמים בצוואה, כאשר למשל חסר אחד המרכיבים שצוינו לעיל, או כאשר נפלה טעות בניסוחה, אין הדבר מצביע בהכרח כי מדובר בצוואה פסולה מעיקרא, ובמקרים מסוימים יכול בית המשפט להכשיר את הצוואה למרות הפגם.

סמכות בית המשפט לתקן פגמים צורניים בצוואה:

סעיף 25 (א) לחוק הירושה קובע כי: "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים…".

כלומר, סעיף 25 לחוק הירושה מקנה לבית המשפט את הסמכות לקיים צוואה שנפלו בה פגמים צורניים, ובלבד שהתקיימו שני התנאים במצטבר: הראשון – התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, והשני – לבית המשפט לא היה ספק כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה. יודגש כי התנאי הראשון הינו תנאי סף, במידה ולא התקיימו תנאי היסוד בצוואה, לא ניתן לקיים את הצוואה גם אם יוכח כי זהו רצונו האמיתי של המצווה, שכן בהעדר מרכיבי יסוד אין החוק מכיר במסמך כצוואה כלל.

התנאי הראשון מרכיבי היסוד בצוואה:

לכל סוג של צוואה ישנם מרכיבי יסוד אשר צריכים להתקיים בה על מנת שניתן יהיה לראות במסמך כצוואה, ולהעניק לבית המשפט את הסמכות לתקן את הפגמים הצורניים שנפלו בה, כפי שיפורט להלן:

בצוואה בכתב יד: על הצוואה כולה להיכתב בכתב ידו של המצווה. יסוד זה של כתיבת כל הצוואה על ידי המצווה עצמו מוכיח את גמירות דעתו ורצונו החופשי והאמיתי של המצווה, לפיכך היות הצוואה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה הינה תנאי מקדים והכרחי להוכחת המסמך כצוואה.

בצוואה בעדים: הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים. הבאת הצוואה בפני שני עדים הינה ערובה לאמיתות הצוואה, משמעות הפעולה הינה כי הבאת הצוואה בפני שני העדים מעידה על רצינות וגמירות דעת של המצווה בעריכת צוואה.

בצוואה בפני רשות: הצוואה נאמרה או הוגשה בפני רשות על ידי המצווה עצמו

בצוואה בעל פה: הצוואה נאמרה על ידי המצווה בפני שני עדים בעת שראה עצמו בפני המוות.

התנאי השני לא היה לבית המשפט ספק כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה:

תנאי זה פורש בפסיקה כי בית המשפט יכשיר צוואה שנפלו בה פגמים כאשר יש לשופט ביטחון מלא ורמת ודאות גבוהה באמיתותה של הצוואה. דרגת השכנוע הנדרשת כאן ממבקש קיום צוואה שנפל בה פגמים כדרגת שכנוע גבוהה לעיתים אף יותר מזו הנדרשת בהליך פלילי.

יחד עם זאת בפסיקה התפתחה הכרה כי לא בכל מקרה של פגמים לצורך הפעלת הסעיף נדרש נטל שכנוע גבוה, אלה, יש לבחון כל פגם ופגם מבחינת חומרתו, וישנם מקרים בהם הפגם הוא כה קל שלא יצדיק נטל שכנוע גבוה, הנטל ישתנה ממקרה למקרה.

לסיכום:

פגמים צורניים בצוואה עלולים לגרום לפסילת צוואה אלה אם כן יוכח על ידי מבקש הקיום בנסיבות מסוימות, כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה. בכל מקרה יבחן לגופו בהתאם לסוג הצוואה וסוג הפגם שנפל בה. כאשר מבקשים לקיים צוואה שנפלו בה פגמים, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מקדים ולהתייעץ עם עורך דין צוואות העוסק בתחום, ובמיוחד בעל נסיון בקיום צוואה על אף שנפל פגם או חסר בצורתה.

שתפו עם חברים
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
מחבר המאמר
עורך דין גיא קמרי
עורך דין גיא קמרי

עורך דין גיא קמרי, חבר לשכת עורכי הדין בישראל, הוא המייסד של משרד קמרי ושות'. עורך הדין גיא קמרי מחזיק בניסיון רב – שהקנה לו הרבה מאוד ידע מקצועי – בדיני ירושה, דיני עזבון ודיני ירושת משק חקלאי. עורך דין גיא קמרי מייצג את לקוחותיו הן בבית המשפט והן במהלך הליכי גישור.

מאמרים נוספים עבורך
דילוג לתוכן